25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiLietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums
Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojuma (turpmāk – ABA pakalpojums) mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam, personas uzvedības korekcijai, komunikācijas prasmju un valodas attīstīšanai. ABA pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojums tiek apmaksāts no Jelgavas valstspilsētas budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63048918.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar noslēgto līgumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta: SIA “Atbalsta un attīstības centrs KOPĀ”, Loka maģistrālē 7, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63048918.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, aizpilda ”Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti” un sagatavo lēmuma projektu par ABA pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē vai pa pastu.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks, tālrunis: 63048918; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv