"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

 

Projekta īstenotājs:

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:

 • Latvijas pašvaldībām,
 • Izglītības iestādēm.

Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

 

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

 

Pašvaldības aktivitātes projektā:

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā;
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.

Projekta mērķa grupa:

 

Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • Nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • Nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas:

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

 • Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve;
 • Karjeras konsultanta pakalpojumi;
 • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 • Papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās;
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Kontaktinformācija pašvaldībā:

Sīkāka informācija:

Mājaslapā www.viaa.gov.lv:

Projekta īstenošanas pamats:

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi".