20.6 °C, 4.2 m/s, 68.3 %

Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsJelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Projekta mērķis: Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam un aktualizējot ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko, sociālo un vides attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.
Projekta Budžets: 25 000,00 LVL
Finansējuma avots: 100% finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds.

 

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (05.06.2013.) – apstiprināta projekta ietvaros aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam un izstrādātā Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam


Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai tika aktualizēti/izstrādāti un 2013.gada 23.maija domes sēdē apstiprināti divi pilsētas attīstībai nozīmīgi plānošanas dokumenti – Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) un Jelgavas pilsētas attīstības programma laika periodam no 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma).

Vietējas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Stratēģijas saturs:

  1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste;
  2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija;
  3. Telpiskās attīstības perspektīva – nosaka pilsētas teritorijas attīstības vadlīnijas, nozīmīgākās telpiskās struktūras, telpiskās attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskā mērķa sasniegšanai.

Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programma sastāv no trīs sadaļām:

  1. Esošās situācijas raksturojums – atspoguļota visaptveroša informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem pilsētā, identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi, Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem;
  2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns – nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai, definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, 3 horizontālās prioritātes, 6 rīcībpolitikas;
  3. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Attīstības programmas īstenošanai rīcībpolitiku griezumā.

Papildus sagatavots Pārskats par sabiedrības līdzdalību, kurā apkopota informācija par iedzīvotāju līdzdalības pasākumiem Attīstības programmas izstrādē, Stratēģijas aktualizācijā un šo dokumentu publiskajā apspriešanā.

Dokumenti publiski pieejami:

  • Elektroniski – http://www.jelgava.lv/dokumenti/planosanas-dokumenti/
  • drukātas dokumentu versijas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, bibliotēkās (Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā „Miezīte”, bibliotēkā „Pārlielupe”, Zemgales reģionālā Kompetenču attīstības centra bibliotēkā).

Katras Attīstības programmā definētās rīcībpolitikas īstenošanai tiks izveidota stratēģiskā darba grupa, nepieciešamības gadījumā pieaicinot valsts institūciju, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvjus. Lai nodrošinātu koordinētu rīcību, resursu un vajadzību savstarpēju sasaisti, Attīstības programma tiks izmantota pašvaldības ikgadējā budžeta sastādīšanā.

Investīciju plāns ir Attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto rīcībpolitiku īstenošanas instruments, to paredzēts aktualizēt katru gadu, precizējot aktuālos projektus, to uzsākšanas un īstenošanas termiņus, finansējumu kontekstā ar pašvaldības ikgadējo budžetu un ārējā finansējuma piesaistes rezultātiem.

Katru gadu tiks sagatavots pārskats par iepriekšējo pārskata gadu, kurā tiks iekļauta informācija par Stratēģijas un Attīstības programmas kā Stratēģijas realizācijas dokumenta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Attīstības programmas īstenošanas progresa analīzei tiks sagatavots trīs gadu uzraudzības ziņojums.

Sekmīga Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošana būs atkarīga no politiskās gribas un plaša sabiedrības, uzņēmēju, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju atbalsta, kā arī no iespējām piesaistīt ārējo finansējumu, t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondu un investīciju fondu līdzekļus.

Informācija sagatavota
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālrunis 63005485

 

 

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (21.03.2013.)
Laika periodā no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 18.februārim notika Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros izstrādātās Jelgavas pilsētas attīstības programmas laika periodam no 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un aktualizētās Jelgavas pilsētas ilgtermiņa stratēģijas laika periodam no 2007.-2020.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Iedzīvotāji varēja iesniegt savus priekšlikumus, kas būtu jāiekļauj plānošanas dokumentos, un redzējumu, kā pilsētai nākotnē jāattīstās.

Plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā savus priekšlikumus iedzīvotāji varēja iesniegt, gan iesūtot pa pastu un e-pastu, gan aizpildot priekšlikumu anketas vietās, kur tika izvietotas plānošanas dokumentu drukātās versijas – Klientu apkalpošanas centrā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, pilsētas bibliotēkās, gan arī izteikt tos sabiedriskajā apspriedē 2013.gada 7.februārī. 2013.gada 13.februārī tika organizēta tikšanās ar apkārtējo pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjiem, lai precizētu sadarbību pilsētas funkcionālo saišu griezumā – ar Jelgavai pieguļošajām un Rīgas areāla teritorijām.

Pavisam tika saņemti 73 priekšlikumi no 82 priekšlikumu iesniedzējiem.
Detalizēts publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu saraksts pieejams Jelgavas pilsētas mājas lapā http://www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/

Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, plānošanas dokumenti tiks pilnveidoti un virzīti apstiprināšanai Jelgavas pilsētas domes maija sēdē. No programmas īstenošanas būs atkarīgs, kā turpmākos septiņus gadus attīstīsies pilsēta un kādi projekti tiks realizēti.
 
Informācija sagatavota
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālrunis 63005485