-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsLietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai
Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai

Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai, projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus, kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.
Projekta budžets – 3 890 941,09 LVL
Finansējuma avots – ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011,89 (74% no attiecināmajām izmaksām) un to plānots ieviest divos gados (2012., 2013.g.).

 

Noslēdzas projekts par Lietuvas šosejas rekonstrukciju
Noslēdzas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” īstenošana. Projekts tika realizēts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros no 2012.gada 1.augusta līdz 2013.gada 20.decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot ielas infrastruktūras stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienu no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. Projekta ietvaros veiktie pasākumi ir ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.
Rekonstrukcijas darbus veica akciju sabiedrība „A.C.B.” par 3 108 803,47 latiem, būvuzraudzību veica SIA „Jurēvičs un partneri” un autoruzraudzību – SIA „3C”.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 3 179 709,47, tai skaitā ERAF līdzfinansējums  Ls 1 690 077,73 (74 % no attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija Ls 51 387,50 (2,25 %) un pašvaldības finansējums – Ls 1 438 244,24.Projekta gaitā ir veikti šādi uzlabojumi:

Infrastruktūra un inženierbūves
1. Visā rekonstruējamā Lietuvas šosejas posmā no Rūpniecības ielas līdz Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumam ir nodrošinātas 4 braukšanas joslas, pa divām katrā virzienā, vienas joslas platums – 3,5 m;

2. Rekonstruēts Savienības ielas pieslēgums Lietuvas šosejai, pieslēdzot šo ielu perpendikulāri Lietuvas šosejai un uzstādot krustojumā satiksmes regulēšanas luksoforu;

3. Aiz Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojuma šosejas abās pusēs ir izbūvētas autobusu pieturas vietas ar brauktuves paplašinājumu un nojumēm;

4. Posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai gar Lietuvas šosejas labo pusi izbūvēts paralēlais ceļš ar 6,0m platu asfalta segumu un 0,75m platām nomalēm. Paralēlais ceļš kalpo gājēju un velosipēdistu kustībai un nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamajām mājām;

5. Pirms Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojuma šosejas abās pusēs ir autobusu pieturas vietas ar brauktuves paplašinājumu un nojumēm;

6. Sakarā ar lielajām augstuma starpībām starp Lietuvas šoseju un paralēlo ceļu, labās puses autobusu pieturā tiek paredzēta šaurā tipa nojume, paralēlā ceļa brauktuves sašaurinājums autobusu pieturas platformas posmā un gājēju uzejas / noejas nostiprinājums ar atbalsta sienām;
7. Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā satiksmi organizē ar luksoforu palīdzību, atslēdzot no krustojuma zonas Romas ielu;

8. Lietuvas šosejas posmā no Savienības ielas līdz Rūpniecības ielai ir atjaunota braucamās daļas virskārta, dzelzceļa pārvada braucamās daļas virskārta, izbūvējot deformācijas šuves, kā arī uz pārvada rekonstruētas gājēju ietves un ietvju betona apmales.

Ielas komunikācijas
1. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Projekta ietvaros izbūvēti jauni lietus kanalizācijas tīkli ar gūlijām, Savienības ielas kopējās nozīmes kanalizācijas kolektors rekonstruēts būvdarbu robežās un pārslēgta saimnieciskā kanalizācija nost no kolektora. Lietus kanalizācijas iztekas vietā izbūvētas attīrīšanas ietaises un sūknētava, lai lietus kanalizācijas tīkli strādātu visu gadu pēc nepieciešamības un teritorija Lietuvas šosejas labajā pusē tiktu pasargāta no pavasara palu ūdeņiem. Lietuvas šosejas labajā pusē grāvju vietās izbūvēti jauni lietus ūdens kanalizācijas tīkli, drenāžas sistēmas gruntsūdens līmeņa regulēšanai gar īpašumu robežām.

2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Visi Lietuvas šoseju šķērsojošie ūdensvadi nomainīti uz jauniem atbilstoša diametra ūdensvadiem. Izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas kolektors ar atzariem uz visām adresēm Lietuvas šosejas labajā pusē pa Lietuvas šosejai paralēlo ielu posmā no Savienības līdz Platones ielai. No Dzirnavu ielas izbūvēts kanalizācijas spiedvads, kas šķērso Lietuvas šoseju, lai radītu iespēju perspektīvā pieslēgt Bauskas ielas un Dzirnavu ielas kanalizāciju, tas nepieciešams, jo kopējās kanalizācijas kolektors tiek likvidēts.

Apgaismojums
1. Elektroapgāde, ārējie tīkli
Ceļa posmā veikta ielas elektroapgādes tīklu rekonstrukcija.

2. Vājstrāvas, ārējie tīkli
Visā Lietuvas šosejas posmā veikta traucējošo vājstrāvas tīklu rekonstrukcija un jaunas kabeļu kanalizācijas ar optisko kabeli izbūve pašvaldības vajadzībām, pieslēdzot luksoforu objektus, videonovērošanas kameras.

Pilsētvide un tās pieejamība iedzīvotājiem
Visos gājēju celiņos iebūvētas joslas ar vadlīniju seguma struktūru, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem orientēties gājēju celiņa virzienos. Izbūvētas ietves, to platums – 2.0 m, ietves ar veloceliņu platums 2.50 ÷ 3.50 m. Jauno luksoforu Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojumā, kā arī rekonstruēto luksoforu Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā izveidota gājēju zaļā signāla aprīkošana ar skaņas signāliem. Visās potenciāli bīstamajās un neatļautajās vietās, kur varētu būt sagaidāma gājēju vēlme šķērsot brauktuvi, uzstādītas gājēju virzošas cinkotas barjeras. Nobrauktuves no ietvēm (pandusi) uz Lietuvas šoseju un pievadceļiem ir 0 cm līmenī.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

 

 

Laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2013.gada oktobra sākumam projekta ietvaros veikti šādi darbi:

• Trases sagatavošanas darbi (pirms būvdarbu uzsākšanas veikta trases uzmērīšana, nospraušana, poligonometrijas instrumentālā uzmērīšana; esošo koku zāģēšana, celmu laušana, krūmu zāģēšana; ietves seguma demontāža, betona ceļa apmaļu nojaukšana; augu zemes norakšana).
• Izbūvēts jauns ūdensvads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, izbūvēti ūdensvada atzari esošajiem privātīpašumiem, veikta vecā ūdensvada demontāža.
• Izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas vads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, kā arī saimnieciskās kanalizācijas vada atzari esošajiem privātīpašumiem, kā arī izbūvēta saimnieciskās kanalizācijas sūknētava.
• Izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas drenāžas caurule ar lietus ūdens savācējakām pie privātajiem īpašumiem.
• Izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais vads rekonstrukcijas posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai. Veikti lietus ūdens kanalizācijas maģistrālā vada būvdarbi Savienības ielas – Lietuvas šosejas – Dzirnavu ielas krustojumā un Lietuvas šosejas – Miera ielas krustojumā. Izbūvētas lietus ūdens uztvērējakas.
• Pabeigti atbalstsienas izbūves darbi pie paredzētās autobusu pieturvietas, uzstādīti pakāpieni un margu rokturi pie kāpnēm un rampas, izbūvēts panduss.
• Pabeigti elektrotīkla izbūves darbi (notiek pēdējie elektrotīkla labiekārtošanas darbi).
• Visā ielas rekonstrukcijas posmā turpinās vājstrāvas tīklu izbūves darbi (Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem).
• Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumā demontēts esošais luksoforobjekts.
• Veikts Lietuvas šosejas brauktuves labās joslas paplašinājums posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, tajā skaitā veikti zemes darbi, uzbērums, ģeotekstila ieklāšana, drenējošā slāņa izbūve, ģeorežģa izbūve, šķembu pamatu izbūve.
• Veikti Lietuvas šosejas brauktuves labās joslas virzienā uz Eleju asfalta apakškārtas ieklāšanas darbi.
• Turpinās apgaismojuma tīkla, balstu pamatu un gaismekļu uzstādīšanas darbi, luksoforu balstu uzstādīšana Lietuvas šosejas kreisajā pusē. Turpinās kabeļu cauruļu ieguldīšana ceļa kreisajā pusē.
• Noasfaltēts Lietuvas šosejas paralēlais ceļš.
• Turpinās ietvju bruģēšanas darbi pie Savienības un Platones ielas.
• Izbūvēts savienojums ar Platones ielas kanalizācijas tīklu.
• Turpinās gūliju uzstādīšana Miera, Lietuvas šosejas krustojumā un Dzirnavu ielā.
• Turpinās rekonstrukcijas posma brauktuves kreisās joslas zemes darbi, uzbērums, ģeotekstila ieklāšana, drenējošā slāņa izbūve, ģeorežģa izbūve, šķembu pamatu izbūve, kā arī uzsākti asfaltēšanas darbi.
• Uz dzelzceļa pārvada izbūvēta asfalta virskārta, turpinās deformācijas šuvju remontdarbi

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

 

 

Laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2013.gada jūlijam projekta ietvaros veikti sekojoši darbi:

 • Trases sagatavošanas darbi (pirms būvdarbu uzsākšanas veikta trases uzmērīšana nospraušana, poligonometrijas instrumentālā uzmērīšana; esošo koku zāģēšana, celmu laušana, krūmu zāģēšana; ietves seguma demontāža, betona ceļa apmaļu nojaukšana; augu zemes norakšana).
 • Izbūvēts jauns ūdensvads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, izbūvēti ūdensvada atzari esošajiem privātīpašumiem, veikta vecā ūdensvada demontāža.
 • Izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas vads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, kā arī saimnieciskās kanalizācijas vada atzari esošajiem privātīpašumiem, kā arī izbūvēta saimnieciskās kanalizācijas sūknētava.
 • Izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas drenāžas caurule ar lietus ūdens savācējakām pie privātajiem īpašumiem.
 • Izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais vads rekonstrukcijas posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai. Lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais vada būvdarbi turpinās Savienības ielas – Lietuvas šosejas – Dzirnavu ielas krustojumā un Lietuvas šosejas – Miera ielas krustojumā. Minētas būvdarbus 2013.gada jūlija mēnesī paredzēts pabeigt. Paralēli tiek izbūvētas lietus ūdens uztvērējakas.
 • Pabeigti atbalstsienas izbūves darbi pie paredzētās autobusu pieturvietas, uzstādīti pakāpieni un margu rokturi pie kāpnēm un rampas. Turpinās pandusa izbūves darbi.
 • Visā rekonstrukcijas posmā turpinās elektromontāžas darbi līdz 0,4kV, 10kV un 20kV.
 • Uzsākti ielas apgaismojuma izbūves darbi no Savienības virzienā uz Miera ielu.
 • Visā rekonstrukcijas turpinās vājstrāvas tīklu izbūves darbi (Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem).
 • Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumā demontēts esošais luksoforobjekts.
 • Demontēta Lietuvas šosejas brauktuves labā josla virzienā uz Eleju.
 • Veikts Lietuvas šosejas brauktuves labās joslas paplašinājums posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, tajā skaitā veikti zemes darbi, uzbērums, ģeotekstila ieklāšana, drenējošā slāņa izbūve, ģeorežģa izbūve, šķembu pamatu izbūve.
 • 2013.gada jūlija mēneša beigās – augusta mēneša sākumā paredzēts novirzīt autotransporta kustību uz Lietuvas šosejas brauktuves labo pusi virzienā uz Eleju, lai varētu uzsākt brauktuves kreisās joslas demontāžas darbus.

Uzsākti dzelzceļa pārvada remonta darbu. Izbūvētas betona apmales uz tilta uzvadiem, veikti apbetonēšanas darbi esošām dzelzsbetona apmalēm uz tilta un brauktuves izlīdzinošā frēzēšana. 2013.gada jūlija mēnesī paredzēta asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve un asfalta dilumkārtas izbūve.

 

 

„Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
Nr. 3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/008

Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai, projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus, kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros tiks veikta ielas brauktuves pilna rekonstrukcija, izbūvētas ietves gājējiem un riteņbraucējiem, izbūvētas gājēju pārejas, rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – Ls 3 890 941,09 ar PVN, tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011,89 (74% no attiecināmajām izmaksām) un to plānots ieviest divos gados (2012., 2013.g.).

2012.gada 15.augustā Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu par Lietuvas šosejas rekonstrukciju no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai ar akciju sabiedrību „A.C.B.” –  līgumcena Ls 3 211 095,54 (t.sk. PVN), pakalpojuma līgumu par Lietuvas šosejas rekonstrukcijas būvuzraudzību ar SIA „Jurēvičs un partneri” – līgumcena Ls 26 257,00 (t.sk. PVN) un objekta autoruzraudzību ar SIA „3C” –  līgumcena Ls  44 286,00 (t.sk. PVN).

Projektu paredzēts pabeigt līdz 2013.gada novembrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts
„Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
Nr. 3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/008

Laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2013.gada janvārim projekta ietvaros veikti sekojoši darbi:

 • Trases sagatavošanas darbi (pirms būvdarbu uzsākšanas veikta trases uzmērīšana nospraušana, poligonometrijas instrumentālā uzmērīšana; esošo koku zāģēšana, celmu laušana, krūmu zāģēšana; ietves seguma demontāža, betona ceļa apmaļu nojaukšana; augu zemes norakšana);
 • Izbūvēts jauns ūdensvads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, izbūvēti ūdensvada atzari esošajiem privātīpašumiem, veikta vecā ūdensvada demontāža;
 • Daļēji izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas vads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, kā arī saimnieciskās kanalizācijas vada atzari esošajiem privātīpašumiem;
 • Uzsākti lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvdarbi, veikta drenāžas cauruļu izbūve
 • Uzsākti atbalstsienas izbūves darbi.

Būvobjektā pastāvīgi tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā