2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsPiekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai
Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai

ERAF_NAP.jpg

 

Projekta mērķis

Palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta darbības

  1. Būvdarbi, t.sk.:

1.1.Ceļa daļas asfaltseguma pārbūve;

1.2.Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;

1.3.Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve;

1.4.Jaunas caurtekas izbūve;

1.5.Autobusu pieturu pārbūve;

1.6.Elektroapgādes pārbūve, apgaismojuma ierīkošana;

1.7.Teritorijas labiekārtošana.

  1. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 4 mēneši – no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 21.decembrim.

 

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas EUR 320 926,76, t.sk. ERAF finansējums EUR 269 188,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 11 875,94 un pašvaldības finansējums EUR 39 862,82.

 

Projekta rezultāti

Veikta Rubeņu ceļa posma no Loka maģistrāles līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai pārbūve, t. sk. ceļa segas pārbūve, izbūvējot jaunu asfalta kārtu, kā arī izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš, pārbūvētas divas sabiedriskā transporta pieturvietas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, jaunas caurtekas izbūve, pārbūvēts ceļa apgaismojums. Tā rezultātā:

  • vismaz 1 komersants gūs labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
  • komersants, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos vismaz 2 jaunas darba vietas;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušā komersanta nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 187 188 EUR apmērā.

Izbūvējot ielas posmu un inženierkomunikācijas, pašvaldība sakārtos savas administratīvās teritorijas daļu, kas radīs priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai.

 

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005472

 

Projekta aktualitātes uz 05.09.2017.

 

Uzsākta projekta “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai (Nr.3.3.1.0/17/I/006)” īstenošana

 

Jelgavas pilsētas dome ir uzsākusi projekta Nr.3.3.1.0/17/I/006“Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” īstenošanu. Projekts tiks īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Izbūvējot ielas posmu un inženierkomunikācijas, pašvaldība sakārtos savas administratīvās teritorijas daļu, kas radīs priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai.

 

Projekta ietvaros tiks veikta izstrādātā būvprojekta “Rubeņu ceļa posma no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai pārbūve” realizācija – tiks veikta kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve, asfaltbetona seguma atjaunošana, autobusu pieturvietu pārbūve, jaunas caurtekas izbūve, ceļa apgaismojuma izbūve, kā arī gājēju celiņa izbūve.

 

Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta kopējais budžets ir EUR  320 926,76, t.sk. ERAF finansējums EUR 269 188,00.

 

Būvdarbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 2017. gada 21. decembris.

 

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005472