-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAicina iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā par Lielupi
Aicina iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā par Lielupi
02/03/2009

Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – mums netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija un nokrišņu daudzums gadā nodrošina mitru klimatu. Tomēr ūdens ir „jutīgs” resurss un kļūmīgas rīcības rezultātā cilvēks to var padarīt nelietojamu.

Lai pārvaldītu ūdens resursus, Latvijas teritorija ir sadalīta četros Upju baseinu apgabalos – Lielupes, Ventas, Gaujas un Daugavas. Upes baseina apsaimniekošanas plāns ir dokuments ar ambiciozu mērķi – panākt, lai visā Latvijā visi ūdeņi virs zemes un pazemē būtu labā stāvoklī. Lai ūdeņi nodrošinātu veselīgu ekosistēmu pastāvēšanu un arī ūdens lietotāju – cilvēku – vajadzības. To izstrādā Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Metroloģijas aģentūra.
Lai nodrošinātu plānu izstrādi, darbs ir ritējis kopš 2000. gada. Svarīgākie uzdevumi bija apzināt esošo ūdeņu stāvokli un sagatavot tā raksturojumu un monitoringa programmu papildu datu ieguvei, lai saprastu, cik labā vai sliktā situācijā esam.
Pašlaik plašāka lasītāju loka vērtēšanai tiek nodots Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna melnraksts (http://www.meteo.lv/public/29935.html vai www.lvgma.gov.lv)
Atbilstoši monitoringa datiem, lielākajā daļā Lielupes baseina apgabalā ir ļoti slikta ūdeņu kvalitāte, 84% no visiem ūdensobjektiem ūdens kvalitāte neatbilst labai kvalitātei. Ļoti slikta ūdens kvalitāte ir Lielupes baseina apgabala centrālajā, rietumu un dienvidu daļā, kur ir augsts lauksaimniecības zemju īpatsvars un jūtama pārrobežu piesārņojuma ietekme.
Saskaņā ar aprēķiniem Lielupes baseina apgabalā vairāk nekā pusi (61 %) no Nkop slodzes un gandrīz divas trešdaļas (69 %) no Pkop slodzes rada cilvēka (antropogēnā) darbība. Lielāko antropogēno slodzi rada izkliedētais piesārņojums no lauksaimniecībā izmantotām zemēm, lopkopības sektora un mežsaimnieciskām platībām.
Lielupes baseina apgabalā par būtisku uzskatāma pārrobežu piesārņojuma slodzes ietekme, jo no kopējās teritorijas aptuveni puse atrodas Lietuvā, kur arī ir ļoti intensīva lauksaimniecība. Tādējādi tiek ietekmēta arī Rīgas jūras līča ūdens kvalitāte.
Lai sasniegtu labus ūdens kvalitātes mērķus, Lielupes baseina apgabalā ir nepieciešams veikt dažādus pasākumus daudzās tautsaimniecības nozarēs, kas ir atšķirīgi katrā ūdensobjektā gan pēc satura, gan pēc sagaidāmajiem rezultātiem.
Upju baseinu apsaimniekošana ir sava veida mācību process, kas jāīsteno pakāpeniski, meklējot piemērotas pieejas un metodes. Tas prasa jaunu zināšanu, attieksmju, prasmju un uzvedības attīstīšanu, kas papildināta ar spēju piemēroties un tikt galā ar nezināmo.
Upju apgabalu apsaimniekošanas plāns ietver pasākumu programmu, kurā tiek iekļauti pamata un papildus pasākumi, kuru īstenošanai nepieciešami finanšu līdzekļi, kas noteikti skars vietējās pašvaldības, uzņēmējus, lauksaimniekus, mežsaimniekus, iedzīvotājus un citus ūdens lietotājus. Visi pasākumu programmā minētie pasākumi jāveic trīs gadu laikā kopš programmas stāšanās spēkā (2012. gada 22. decembrī).
Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi ikvienam iesaistīties, izteikt savu viedokli un palīdzēt radīt efektīvu un sasniedzamu Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu.
Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Metroloģijas aģentūra sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu aicina uz Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks šā gada 10. martā plkst. 12.30 Bauskas rajona padomes telpās.

Papildus informāciju par pasākuma norisi varat saņemt, zvanot: 67357555, vai elektroniski uz e-pasta adresi:

Papildus informāciju par Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plānu – http://www.meteo.lv/public/29935.html vai www.lvgma.gov.lv.