-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprina Jelgavas pašvaldības 2007.gada pārskatu
Apstiprina Jelgavas pašvaldības 2007.gada pārskatu
24/04/2008

Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīme

Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīme

Ceturtdien, 24.aprīlī Jelgavas Domes sēdē deputāti apstiprināja 2007.gada Jelgavas pašvaldības pārskatu. Kā atzina Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs, Jelgavas pašvaldības finansiālais stāvoklis 2007.gadā bija stabils, par ko liecina sabalansētie ieņēmumi un izdevumi.

Domes deputāti apstiprināja Sabiedrības integrācijas programmu 2008.-2013. gadam. Par programmu savu viedokli sabiedriskajā apspriešanā izteica 54 iedzīvotāji un tā tika atzinīgi novērtēta.

Domes sēdē tika apstiprināts arī Atkarības profilakses plāns 2008.-2010. gadam. „Ņemot vērā sarežģīto situāciju atkarību jomā Latvijā un arī Jelgavā, programmā īpaši akcentēti pasākumi, kuri vērsti uz skolu jaunatni,” uzsvēra G.Kurlovičs.

Jelgavas Dome nolēma līdz Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.g.- 2020.g. spēkā stāšanās brīdim apturēt Projektēšanas un arhitektūras uzdevumu, būvatļauju, tehnisko noteikumu un atļauju detālplānojumu izstrādei izsniegšanu, tehnisko projektu un detālplānojumu apstiprināšanu potenciālajās plūdu riska teritorijās. Šis lēmums ir saistīts ar to, ka valstī vēl nav izstrādāta metodika, kas ļauj precīzi definēt applūstošās teritorijas. „Salīdzinot ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, kartē radikālu izmaiņu nebūs, tā tiks precizēta,” atzina pašvaldības izpilddirektors.

Dome atbalstīja pašvaldības lēmumu izmantot pirmpirkumu tiesības uz īpašumu Sarmas ielā 4 (zeme 1632 kvadrātmetri un 2 stāvu ēka) par kopējo summu 134 tūkstoši latu. Lai iegādātos īpašumu, pašvaldība izmantos līdzekļus no privatizācijas fonda.

Pašvaldība izsludinās konkursu par tiesībām ierīkot un apsaimniekot vasaras sezonas tirdzniecības vietas Jelgavas pilsētas kultūras nama skvērā (500 kvadrātmetri), Raiņa parkā netālu no BJC „Junda” (150 kvadrātmetri) un Pasta salā 1 (400 kvadrātmetri).

Jelgavas Dome nolēma noteikt Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi – logo, kurā būs iekļauta informācija par taksometra dienas un nakts lietošanas maksu, norādot taksometra nolīgšanas, viena kilometra nobraukuma un nolīgtā taksometra stundas stāvēšanas maksu. Taksometru atšķirības zīmes – logo izvietojums paredzēts uz transportlīdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm.

Deputāti atbalstīja pašvaldības lēmumu piedalīties LR Izglītības un zinātnes ministrijas „Sporta inventāra iegādes palīdzības programmas” projektu konkursā ar projektiem, kas ļautu papildināt sporta inventāru deviņām Jelgavas izglītības iestādēm. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība apņemas piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā jeb 3000 latus par katru projektu.

Deputāti arī atbalstīja pašvaldības lēmumu piedalīties LR Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā, iesniedzot projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu projektam 2009.gadam 15% apmērā – 59 tūkstošus latu.

Dome nolēma grozīt pašvaldības aģentūras „Zemgales INFO” nolikumu un izteikt nolikuma 7.2.punktu jaunā redakcijā: „7.2. sniegt valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām informācijas vākšanas, sagatavošanas, izplatīšanas un publicēšanas pakalpojumus”.

Domes deputāti atbalstīja pašvaldības lēmumu par 90 tūkstošiem latu pirkt no SIA “STONEKS” ielas izbūves Lāču ielas posmā no Viskaļu ielas līdz Lāču ielas 66 zemes gabala robežai. SIA „STONEKS” ir veikusi šī ielas posma rekonstrukciju uz Jelgavas pašvaldībai piekrītošās zemes. Lāču ielas būvprojekta kopējās izmaksas sastāda 158734.52 latus.
2007.gada rudenī uzsākts SIA „STONEKS” likvidācijas process un pašvaldība saņēma iesniegumu ar piedāvājumu atpirkt Lāču ielas izbūves. Ielas izbūve bija nepieciešama, lai nodrošinātu piekļūšanu dzīvojamo māju masīvam.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558, 28821112