-5 °C, 3.8 m/s, 83.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprināta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija
Apstiprināta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija
27/12/2012

Decembra domes sēdē ir apstiprināta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam 1.redakcija.

Decembra domes sēdē ir apstiprināta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam 1.redakcija.
 
Attīstības programmas 1.redakcijas saturs ietver trīs daļas.
  1. Esošās situācijas raksturojumu (vispārēja informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem; identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi; Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem).
  1. Stratēģisko daļu un rīcības plānu (nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai; definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, 3 horizontālās prioritātes, 6 rīcībpolitikas).
  1. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Programmas īstenošanai.
Stratēģijas 1.redakcijas saturs:

  1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste.
  2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija.
  3. Telpiskās attīstības perspektīva – apraksta un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas teritorijas telpisko struktūru un sasaista Stratēģiju ar Teritorijas plānojumu.

Sabiedriskā apspriede notiks 2013.gada 7.februārī plkst.18.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Lielajā zālē, Svētes ielā 33.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 18.februārim  notiks dokumentu publiskā apspriešana.

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046 ietvaros. 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē