20.1 °C, 3 m/s, 69.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaAtsevišķai iedzīvotāju grupai īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšana turpmāk nebūs jānodrošina
Atsevišķai iedzīvotāju grupai īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšana turpmāk nebūs jānodrošina
28/10/2022

Jelgavas domes sēdē apstiprināti divi jauni saistošie noteikumi – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi un Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā. Tie stāsies spēkā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

Kā skaidro pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs Māris Mielavs, šobrīd pilsētā spēkā ir saistošie noteikumi “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana”, taču turpmāk šo jomu regulēs divi atsevišķi saistošie noteikumi.

 

Jauni saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot nepieciešamību aktualizēt saistošo noteikumu redakciju, jo iepriekšējo sākotnējā redakcija apstiprināta pirms desmit gadiem, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadlīnijas, kas nosaka nepieciešamību izdot atsevišķus saistošos noteikumus par katru no minētajām pašvaldības funkcijām.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā kopjama pašvaldības teritorija, uzturamas ēkas, kā arī paredzēta administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu. Savukārt Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā noteiks publiski pieejamo apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības kārtību pašvaldības teritorijā, kā arī administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

 

Būtiskākās izmaiņas no spēkā esošās redakcijas ietvertas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos. Tāpat kā līdz šim, nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas ziemas periodā no sniega attīrīs pašvaldība. Pārējā laikā piegulošās teritorijas uzkopšanu – ne vairāk kā pieci metri no fiziskas personas īpašuma vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas vai desmit metri no juridiskas personas nekustamā īpašuma robežas – nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām, vai zemes īpašnieks, ja būves īpašnieks nav zināms; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Taču jauno saistošo noteikumu redakcija paredz arī atvieglojumus, kādu līdz šim nebija. Turpmāk piegulošajās teritorijās, kur atrodas grāvji ar virsplatumu lielāku par 8 metriem un dziļumu lielāku par 2,5 metriem, to kopšanu nodrošinās pašvaldība. Tāpat jaunie noteikumi nosaka, ka no īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas var tikt atbrīvots viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kas netiek izmantota saimnieciskajai darbībai, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš īpašumā deklarēts viens vai kopā ar nepilngadīgu bērnu un kuram ir I vai II invaliditātes grupa un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Noteikto atvieglojumu varēs saņemt ne ilgāk par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas termiņu. Lai saņemtu šo atvieglojumu, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam būs jāiesniedz iesniegums pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”. Tiklīdz jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā, pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informēs iedzīvotājus par kārtību, kādā saņemt paredzēto atvieglojumu.

 

Tāpat šajos saistošajos noteikumos, atšķirībā no spēkā esošajiem, noteikta vienota pieeja pilsētas ietvju attīrīšanai no sniega, paredzot, ka ietvēm pilsētā visur jābūt notīrītām līdz pulksten 7.30. Savukārt par zāles pļaušanu pilsētas teritorijā – ka tas jāveic pēc nepieciešamības, nepieļaujot zāles garumu virs 20 centimetriem (spēkā esošajā redakcijā – virs 15 centimetriem).

 

Vēl saistošajos noteikumos ietverta jauna sadaļa, kas turpmāk noteiks būves uzturēšanu. Īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāuztur ēkas, tajā skaitā fasādes un tās ārējās konstrukcijas, tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst ēkas arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu. Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nepieļauj ēkas fasādes nesošo konstrukciju daļēju vai pilnīgu nokrišanu vai sabrukšanu; ēkas fasādes konstrukciju bojājumus, deformācijas vai neesību, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību; ēkas lietus ūdens novadīšanas sistēmas elementu un detaļu neesību, deformāciju vai citus bojājumus un krūmu, koku augšanu ēku konstrukcijās un ūdens novadīšanas sistēmās. Īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāveic arī ēkas ārējo konstrukciju noslēgšana, lai novērstu nepiederošo personu iekļūšanu neapdzīvotā ēkā vai ēkā, kura netiek izmantota saimnieciskajai darbībai. Savukārt, ja uz ēkas fasādes elementiem atrodas sniegs, lāstekas vai ledus, kas publiskā ārtelpā rada apdraudējumu, nekavējoties jānorobežo teritorija ap bīstamo vietu, par to informējot pašvaldības iestādi “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pa diennakts iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787, un ne vēlāk kā 24 stundu laikā no teritorijas norobežošanas brīža sniegs vai ledus jānotīra un jānovāc no gājēju ietvēm, braucamās daļas un citām vietām, kur tas var traucēt gājēju un transporta kustībai.

 

Jāuzsver, ka jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas VARAM un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē