8.2 °C, 1.6 m/s, 40.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaDirektori piedalās pieredzes seminārā par mācīšanās konsultantu lomu un vērtēšanas kritērijiem izglītības iestādē
Direktori piedalās pieredzes seminārā par mācīšanās konsultantu lomu un vērtēšanas kritērijiem izglītības iestādē
01/03/2024

Šonedēļ Jelgavas Valsts ģimnāzijā norisinājās ikmēneša Jelgavas pašvaldības vispārējo, interešu, profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru pieredzes seminārs “Mācīšanās konsultanta loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā un datos balstīta profesionāla atbalsta sniegšanā pedagogiem. Vērtēšana.”.

Pieredzē dalījās Jelgavas Valsts ģimnāzijas vadības komanda – direktore Inese Bandeniece, direktores vietnieces izglītības darbā Alda Spirģe un Ilze Liepa-Nagle, kā arī direktores vietniece metodiskajā darbā Evija Slokenberga, klātesošos aicinot uz atvērtu diskusiju un savstarpēju domu apmaiņu.

Jelgavas Valsts ģimnāzijā skolotāju mācīšanās sadarbības grupās notiek jau no 2011./2012. mācību gada. Šajā mācību gadā skolotāju mācīšanās notiek dažādās grupās pēc skolotāju individuālo mērķu vajadzībām, tiek izdalīta atsevišķa grupa “Mācīšanās konsultanti” un organizētas sanāksmes grupu vadītājiem pa sadarbības jomām. Lai celtu profesionālo izaugsmi, pedagogu mācīšanās norit regulāri un diferencēti. Skola gatavo savas iestādes mācību konsultantus pēc pašu izvirzītajiem sasniedzamajiem skolas uzdevumiem un mērķiem, un šobrīd par mācību konsultantiem iestādē mācās deviņi pedagogi. Jelgavas Valsts ģimnāzijas mācīšanās konsultanti apmāca un konsultē arī citus Jelgavas pašvaldības skolu konsultantus, kā arī iesaistās Rīgas mācīšanās konsultantu grupās. Jelgavas Valsts ģimnāzijas vadības komanda uzsver, ka svarīgi mācību gada sākumā apzināties katra skolotāja vajadzības, veicot anketēšanu, nospraužot visiem vienādu sasniedzamo mērķi, neizslēdzot paša pedagoga skaidru motivāciju.

Jau pagājušajā mācību gadā Jelgavas Valsts ģimnāzijā tika akcentēta vienotas vērtēšanas sistēmas ieviešana, kas ir skaidri saprotama pedagogiem, audzēkņiem un arī audzēkņu vecākiem. Lai gan ieviestais vērtēšana modelis skolēniem samazina iespēju labot pārbaudes darbus, tomēr, analizējot audzēkņu vidējos vērtējumus, var secināt, ka modelis darbojas, jo skolēni kļuvuši motivētāki un atbildīgāki pret mācību procesu. Pedagogu uzdevums ir nodrošināt sakārtotu vidi klasē, stundu laikā pieļaujot iespēju skolēniem kļūdīties un spēt izdarīt no tā secinājumus. Skolas pedagogi aktīvi izmanto izglītības portālu E-klase, kur tiek skaidri atspoguļoti sasniedzamie rezultāti. Skolas vadība regulāri praktizē stundu vērošanu un to rezultātu analīzi kopā ar pedagogu. Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēniem māca pašvadītu mācīšanos, kā arī aktīvi sadarboties ar skolotājiem.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza klātesošajiem skaidroja, ka pašvaldībā notiek darbs pie izglītības iestāžu audzēkņu kavējumu ierobežošanas, kā arī uzsvēra nepieciešamību skolas ciešu sadarbību ar audzēkņu vecākiem. Savukārt, metodiskā darba vadītāja Vija Ieleja informēja, ka šobrīd norit darbs pie Jelgavas pašvaldības skolu vienotas vērtēšanas sistēmas izveides, un papildināja, ka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” apgūst divdesmit četri pašvaldībā strādājošie pedagogi.

Pieredzes semināra noslēgumā, skolu direktori un izglītības speciālisti atzina, ka ikkatram izglītības iestādes pedagogam nepieciešams saprast skolas izvirzīto sasniedzamo mērķi un darboties saskaņā ar to arī individuāli. Vadības komandām jāstrādā vienotā darba stilā, ar vienādām prasībām pret pedagogu un izglītības kvalitāti iestādē.