10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPalielina pašvaldības izglītības iestāžu un sporta skolu vadītāju algu
Palielina pašvaldības izglītības iestāžu un sporta skolu vadītāju algu
21/02/2024

Domes sēdē apstiprinātas Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un Jelgavas sporta skolu direktoru mēneša darba algas likmes. Likmes palielinājums izglītības iestāžu vadītājiem noteikts no 10 līdz 30 procentiem, bet sporta skolu direktoriem – no 25 līdz 30 procentiem, piemērojot to no 1. janvāra.

Pašvaldības vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītība, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes pārskatīšana notiek katru gadu. Ministru kabinets katru gadu nosaka izglītības iestādes vadītāja zemāko mēneša darba algas likmi, savukārt izglītības iestādes dibinātājs, ievērojot noteiktus kritērijus, ir tiesīgs noteikt augstāku mēneša darba algu.

Uzsākot 2023./2024. mācību gadu, tika veikta vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītība, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju darba izvērtēšana. Ievērojot dibinātāja apstiprinātos vadītāja darba vērtēšanas kritērijus, izvērtēšanu veica Jelgavas Izglītības pārvaldes izveidota komisija. Vērtēšanas procesā ņemta vērā vadītāja darba intensitāte, kvalitāte un personīgais ieguldījums izglītības sistēmas attīstībā. Komisija vērtēja īstenoto izglītības programmu skaitu iestādē, iekļauto izglītojamo skaitu, programmu īstenošanu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem, izglītības iestāžu un mācību procesa digitalizāciju, iniciatīvu izglītojošu pasākumu vai nometņu organizēšanā, iestādes izglītojamo un pedagogu līdzdalību starptautiskos projektos, izglītojamo sasniegumus valsts un starptautiskā mērogā, kā arī pieredzes apmaiņu par izglītības procesa saturu un citus kritērijus.

Ar domes lēmumu 20. februārī apstiprinātas minēto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes ar pieaugumu no 10 līdz 30 procentu apmērā atkarībā no katras iestādes vadītāja vērtēšanas rezultātiem. Pārskatīšanas rezultātā mēneša darba algas likme direktoriem mēnesī sasniedz 1848–2688 eiro, un tā apstiprināta līdz 31. augustam. Jāpiebilst, ka vienpadsmit skolu direktoriem algas likme tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas, bet interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem tas ir pašvaldības finansējums.

Vienlaikus mēneša darba algas likme pārskatīta arī vienpadsmit pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Saskaņā ar noteikumiem mēneša darba algas likme viņiem palielināta par 10 procentiem, sasniedzot 1848–1958 eiro, un finansējums tiek nodrošināts no pašvaldības budžeta.

Tāpat domes sēdē apstiprinātas sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes atkarībā no katras iestādes vadītāja vērtēšanas rezultātiem. Pārskatīšanas rezultātā darba algas likme sporta skolu direktoriem mēnesī sasniedz 1958–2105 eiro.

Jāpiebilst, ka sporta skolu direktoru darbu saskaņā ar noteikumiem izvērtēja pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” (SSC) izveidota komisija. Vērtēšanas procesā tiek ņemta vērā virkne kritēriju – kāds ir izglītojamo skaits profesionālās ievirzes programmās, cik izglītības programmu tiek īstenots iestādē, kādas ir šo programmu īstenošanas vietas. Vienlaikus vērtējam arī iestādes vadītāja ieguldījumu sporta un izglītības attīstībā. Proti, vai iestādes vadītājs sniedz priekšlikumus sporta un izglītības politikas veidošanā, cik sekmīgi veicina personālresursu piesaisti, vai atbalsta izglītojamo izaugsmi un dalību Latvijas valsts izlasē.

Sporta izglītības iestāžu vadītāju algām nav pieejamas valsts mērķdotācijas, līdz ar to algas likmes pieaugumu finansē no pašvaldības budžeta.

Jaunās darba algas likmes piemērotas no 2024. gada 1. janvāra.