7.3 °C, 4.3 m/s, 48 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPieejami apstiprinātie Jelgavas un Jelgavas novada kopīgie stratēģiskās attīstības plānošanas dokumenti
Pieejami apstiprinātie Jelgavas un Jelgavas novada kopīgie stratēģiskās attīstības plānošanas dokumenti
18/01/2024

Noslēgusies pilsētas jauno plānošanas dokumentu izstrāde – Jelgavas domes un Jelgavas novada domes deputāti apstiprinājuši Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2034. gadam, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmu 2023.–2029. gadam un abu šo plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu. Ar dokumentiem var iepazīties vietnē Jelgava.lv, kā arī klātienē Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 un Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka piecas valstspilsētas – Jelgava, Liepāja, Ventspils, Daugavpils un Rēzekne – un tām piegulošo novadu pašvaldības izstrādā kopīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

Jelgavas un Jelgavas novada pašvaldības kopīgi izstrādātā stratēģija nosaka katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, kopīgus ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, kas grafiski attēlo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas telpisko struktūru un ietver vadlīnijas teritorijas attīstības plānošanai.

Kopīgi izstrādātajā programmā noteiktas kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi, pasākumu kopums stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, plānotās investīciju projektu idejas katras pašvaldības investīciju plānā.

Lai iegūtu informāciju par attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas sagaidāmo ietekmi uz vidi, izstrādāts arī stratēģijas un programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats.

Apstiprinātie plānošanas dokumenti, vides pārskats, pārskats par sabiedrības līdzdalību, pašvaldību lēmumi un informatīvais ziņojums ir pieejami:

  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv: Stratēģija – ŠEIT, Programma – ŠEIT;
  • Jelgavas tīmekļvietnē ŠEIT.

Ar dokumentiem klātienē iedzīvotāji var iepazīties Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā; Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26.

Stratēģijas un programmas īstenošanas uzraudzībai ik gadu tiks izvērtēti ilgtermiņa stratēģisko mērķu rādītāji, vidēja termiņa rīcības virzienu rādītāji, rīcības plāna rīcību rezultāta rādītāji, investīciju plānu projektu ideju rādītāji un izlietotais finansējums. Vismaz reizi trīs gados tiks izstrādāti un pašvaldību tīmekļvietnēs publicēti uzraudzības pārskati, ietverot tajos attīstības rādītāju izvērtējumu, rīcības plāna un investīciju plāna īstenošanas progresu, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Arī Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības ikgadējos publiskajos pārskatos tiks iekļauta informācija par teritorijas attīstības tendencēm un plānošanas dokumentu īstenošanu.

Plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības ziņojumi un kārtējam gadam apstiprinātais budžets būs pamats dokumentu aktualizācijai.

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistījās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstības plānošanā!