-4.7 °C, 2.7 m/s, 91.8 %

Privātuma politika

Privātuma politika

Par personas datu apstrādi Jaunrades namā “Junda”

PRIVĀTUMA POLITIKA

par personas datu apstrādi  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē  “Jaunrades nams “Junda””

 

Vispārīgie jautājumi

Privātuma politikas par personas datu apstrādi (turpmāk – Privātuma politika) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē “Jaunrades nams “Junda”” (turpmāk – Iestāde) mērķis ir sniegt Jums kā datu subjektam informāciju par Iestādē veikto personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un Jūsu tiesībām personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

Apstrādājot personas datus, Iestāde ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Iestādes Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Iestāde un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus Iestādei: elektroniski interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

1.      Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

1.1.   Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jaunrades nams “Junda””, reģistrācijas numurs: 90000074738, adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63022166, e-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv;

1.2.   Par jautājumiem un/vai neskaidrībām saistībā ar personas datu apstrādi Iestādē iespējams sazināties, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: junda@izglitiba.jelgava.lv ar norādi “par personas datu apstrādi JN “Junda””;

1.3.   Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 63005444; e-pasts: dati@jelgava.lv; Papildus informācija pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba

2.      Personas datu apstrādes nolūki

2.1.   Iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildei:

2.1.1.      interešu izglītības procesa organizēšana:

2.1.1.1.  veikt audzēkņu uzskaiti Iestādē;

2.1.1.2.  organizēt Izglītības iestādes pedagoģisko procesu, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (skolvadības sistēmā e-klase), kā arī saziņu ar Izglītības iestādi;

2.1.1.3.  organizēt pedagogu tālākizglītību;

2.1.1.4.  nodrošināt interešu izglītības metodisko darbu;

2.1.1.5.  nodrošināt saziņu ar audzēkņiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

2.1.1.6.  vākt un apkopot statistikai nepieciešamās ziņas un iegūt Iestādes darbības analīzei, plānošanai, uzlabošanai un darbības kontrolei nepieciešamo informāciju;

2.1.1.7.   īstenot bērnu tiesību aizsardzību Iestādē;

2.1.1.8.  organizēt nometnes Iestādē un struktūrvienībā.

2.1.2.      Iestādes pakalpojumu izpildes un norēķinu nodrošināšana, kā arī lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;

2.1.3.      saziņas nodrošināšana ar juridiskām personām un citām iestādēm, publiskām vai privātām personām, kā arī lai uzlabotu saziņas veidus un rīkus, tajā skaitā e-pastu un interneta vietnes;

2.1.4.      sabiedrības informēšana par Iestādes darbību, kā arī lai padarītu sabiedrībai pieejamu Iestādes rīcībā esošo informāciju;

2.1.5.      nodrošināt informācijas, informācijas sistēmu un Iestādes darbības drošību, tajā skaitā, lai novērstu prettiesisku darbību izdarīšanas mēģinājumus un samazinātu to radītās sekas, kā arī, lai sekmētu likumpārkāpumu un personu, kas tos izdarījušas, atklāšanu;

2.1.6.      Iestādes apmeklētāju un darbinieku piekļuves tiesību kontrole Iestādes telpās un teritorijā;

2.1.7.      Iestādes darbinieku piekļuves tiesību kontrole Iestādes iekšējās un valsts informācijas sistēmām;

2.1.8.      citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta;

2.1.9.      informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2.1.10.   personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole;

2.1.11.  normatīvo aktu prasību izpilde, veicot Iestādes pakalpojumu sniegšanu;

2.1.12.   Iestādes leģitīmo interešu un datu subjektu interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība.

2.2.   Privātuma politikas 2.1. punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

3.      Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1.   Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs Privātuma politikas 2.1.1. apakšpunktā norādītajiem personas datu apstrādes nolūkiem ir Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un/vai e) apakšpunkts, proti:

3.1.1.      datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

3.1.2.       apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

3.1.3.      apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (noteikti ārējos normatīvajos aktos – likumos, Ministru kabineta noteikumos un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos);

3.1.4.      apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

3.2.   Iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes un Iestādes tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanas ietvaros, Iestāde apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – lai aizsargātu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses.

3.3.   Veicot videonovērošanu, Iestāde apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu – lai aizsargātu personu dzīvību un veselību, novērstu vai atklātu likumpārkāpumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai identificētu nodarīto kaitējumu, zaudējumus un personas, kas tos izdarījušas).

4.      Apstrādājamās personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Iestāde, ir atkarīgas no personas datu apstrādes nolūka. Iestāde īstenojot datu apstrādes nolūkus var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu kategorijas:

4.1.   identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimšanas gads);

4.2.   kontaktinformācija (piemēram, deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

4.3.   informācija par audzēkni (piemēram, audzēkņa likumiskais pārstāvis, audzēkņa apgūtās interešu izglītības programmas rezultāti un sasniegumi, izglītojamā medicīniska rakstura informācija, diagnoze);

4.4.   informācija par pedagogiem (piemēram, par sasniegumiem, ieguldīto darbu pedagoģiskajā darbā, metodiskais darbs);

4.5.   finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs, informācija audzēkņu likumisko pārstāvju un audzēkņu veikto maksājumu summām (piem., par izglītības programmu apguvi, par nometnēm));

4.6.   foto, video, audio un audiovizuālas fiksācijas (no Iestādes darbības, rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, dalība sacensībās, u.c.);

4.7.   videonovērošanas dati (personas attēls (izskats), personas rīcības veids (uzvedība), personas attēla ieraksta vieta, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas));

4.8.   citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

5.      Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1.   Personas datu saņēmēju kategorijas: Jūs (kā datu subjekts), Iestāde un tā pilnvarotie darbinieki un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas.

5.2.   Jūsu dati var tikt nodoti Jūsu tuviniekiem tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, vai saskaņā ar Jūsu pilnvarojumu un piekrišanu.

5.3.   Lai nodrošinātu Iestādes tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.4.   Datu apstrādē iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc Iestādes vai pašvaldības kā Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez Pārziņa piekrišanas.

6.      Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

Iestāde personas datus apstrādā ES/EEZ, tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ, piemēram, izpildot Iestādei noteiktu juridisku pienākumu vai pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros piesaistot sadarbības partneri (Pārzini, Apstrādātāju). Tādā gadījumā datu nodošana un apstrāde var notikt, ja ir tiesisks pamatojums un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, piemēram, datu aizsardzības līmenis nodrošināts atbilstoši ES Komisijas lēmumam par datu nodošanu uz valstīm, kas neietilpst ES/EEZ vai nodrošināti pietiekami aizsardzības pasākumi, piemēram, datu Pārziņa vai datu Apstrādātāja noslēgts līgums, vienošanās, kurās ietvertas ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti līguma noteikumi, rīcības kodekss vai sertifikācijas mehānismi. Paredzēti konkrēti izņēmumi, piemēram, juridiska pienākuma izpilde, tiesisku prasījumu pamatošana, īstenošana vai aizstāvēšana, būtiska sabiedrības interese, personas skaidri izteikta piekrišana, ar personu noslēgta līguma izpilde, līguma noslēgšana personas interesēs vai personas interesēs noslēgta līguma izpilde.

7.      Datu subjekta tiesības

7.1.   Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datiem, kā arī tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.

7.2.   Ja šajā Privātuma politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties izmantojot šīs Privātuma politikas 1.1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

7.3.    Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

7.4.    Tajos gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

7.5.   Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Privātuma politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.

7.6.   Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret to apstrādi, ja uzskatāt, ka dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.

7.7.   Saņemot Jūsu lūgumu izsniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvību apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes.

7.8.    Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi saņemt atbildi uz Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.

7.9.   Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

7.10.                    Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā adresātam tiks nosūtīta ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

7.11.                    Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem Iestādē apstrādē esošiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Iestādes darbinieku) tiesībām.

7.12.                    Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties Iestādē. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar sniegto atbildi un pamatojumu vai, Jūsuprāt, netiek veiktas nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

8. Personas datu drošība

8.1. Iestādē tiek nodrošināta personas datu informācijas apstrāde ar atbilstošu drošības līmeni, izmantojot samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus personas datu aizsardzībai.

8.2. Jebkuri personas dati, ko apstrādā Iestāde, tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu un pašvaldībā noteiktajām iekšējām procedūrām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās fizisko personu datu aizsardzības prasības un rūpējoties par datu drošību un konfidencialitāti.

9. Personas datu glabāšana

9.1. Iestāde saskaņā ar Iestādes lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

9.2. Iestāde, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Iestādes vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Iestādei saistošus pienākumus.

9.3. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

9.4. Ilgāka īpaši šajā Privātuma politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

9.4.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

9.4.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

9.4.3. Jūsu dati ir nepieciešami strīda, sūdzības izskatīšanai.

10. Iestādes tīmekļa vietnes un sīkdatņu apstrāde

10.1. Iestādes tīmekļa vietnes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Tīmekļa vietnē www.jelgava.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“). Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

10.2. Vairāk informācijas par sīkdatnēm: www.jelgava.lv

11. Citi noteikumi

11.1. Iestāde patur tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā pēc audzēkņu, darbinieku un Iestādes administrācijas ierosinājuma.

11.2. Privātuma politiku apstiprina Iestādes direktore un tā stājas spēkā no tās publicēšanas brīža.

11.3. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta Iestādes tīmekļa vietnē www.junda.lv, sadaļā “Dokumenti”.

Aktualizēts: 2023. gada 10. oktobrī