-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Atbalsts audžuģimenēm

Atbalsts audžuģimenēm

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē. Ja tas nav iespējams, bērns tiek adoptēts vai tiek nodibināta aizbildnība.

Jelgavas valstspilsētas domes saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm skatīt ŠEIT

 

Kā kļūt par audžuģimeni?

1. Jāvēršas Jelgavas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.

5. Bāriņtiesa 15 dienu laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

 

Audžuģimene saņem:

Valsts atbalsts

 • Atlīdzību par audžuģimenes darbu:

         ✔ Par vienu bērnu – 171 EUR

         ✔ Par diviem bērniem – 222,30 EUR

         ✔ Par 3 +  – 273,60 EUR

 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas: Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Pašvaldības atbalsts

 • Jelgavas pašvaldības pabalstu bērna uzturam mēnesī – divkāršu MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā ( 250 EUR/mēn.- bērniem no 0 līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai un 300 EUR/mēn. – bērniem no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai).
 • Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu skolēniem
 • Pabalstu ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē mācību gada laikā, 50,00 EUR apmērā mēnesī
 • Pabalstu skolas piederumu iegādei 57.00 EUR apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam un 29.00 EUR apmērā bērnam 5 – 6 gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, visa mācību gada garumā
 • Pabalstu apģērba iegādei 100.00 EUR, katram 6 mēnešu periodam
 • JSLP atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā
 • Vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei EUR 150.00, ievietojot bērnu audžuģimenē
 • Pabalstu 15.00 EUR apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīviem aktiem.
 • Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot un izmantojot norēķiniem:

✔ Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē;

✔ Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās  izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

✔Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās augstākās izglītības iestādes un/ vai profesionālās izglītības iestādē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

JSLP 10 darba dienu laikā izskata minētos dokumentus un pieņem lēmumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu.

Kontaktinformācija:

JSLP sociālā darbiniece Guna Ziemele,

tālrunis: 63007526

e-pastsguna.ziemele@soc.jelgava.lv

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, 128. kabinets