Privātuma politika

par personas datu apstrādi Jaunrades namā “Junda”

 

Privātuma politikas par personas datu apstrādi (turpmāk – Privātuma politika) Jaunrades namā “Junda” (turpmāk – Iestāde) mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par Iestādē veikto personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus;

 

Privātuma politika ir izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā;

 

1. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

 

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jaunrades nams “Junda”, reģistrācijas numurs: 90000074738, adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63022166, e-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv;

 

1.2. Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar personas datu apstrādi iespējams sazināties ar direktores vietnieku IT jomā, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: junda@izglitiba.jelgava.lv;

 

1.3. Jelgavas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Tālr. 63005444; e-pasts: dati@jelgava.lv;

 

4. Datu drošība

 

4.1. Iestādē tiek nodrošināta personas datu informācijas apstrāde ar atbilstošu drošības līmeni, izmantojot samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus personas datu aizsardzībai;

 

4.2. Jebkuri personas dati, ko apstrādā Iestāde, tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu un Iestādē noteiktajām iekšējām procedūrām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās fizisko personu datu aizsardzības prasības un rūpējoties par datu drošību un konfidencialitāti;

 

5. Citi noteikumi

 

5.1. Iestāde patur tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā pēc audzēkņu, darbinieku un JN „Junda” administrācijas ierosinājuma;

 

5.2. Privātuma politiku apstiprina direktors un tie stājas spēkā no to parakstīšanas brīža;

 

5.3. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta Iestādes tīmekļa vietnē (www.junda.lv);

 

Aktualizēts: 2020. gada 1. oktobrī