2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Projekta darbību īstenošanas gaita uz 2021. gada jūniju

Projekta darbību īstenošanas gaita uz 2021. gada jūniju

Lai veicinātu sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi, Jelgavas pilsētas dome kā projekta partneris turpina projekta “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pašvaldībās (Risk Children) īstenošanas aktivitātes.

Lai sekmētu sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu pašiniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, projekta ietvaros plānots izbūvēt un aprīkot dienas centru bērniem un jauniešiem Loka maģistrālē 25, Jelgavā. Centra izveide sekmēs jauniešu piesaisti sabiedrībai, spēju lūgt un pieņemt palīdzību, kā arī organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pašvērtējuma attīstīšanu.


Jauniešu dienas centra darbības mērķis būs nodrošināt darbu ar jauniešiem no sociālā riska grupām – plānotu, praktisku pasākumu kopumu, kas veicinātu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos Jelgavas pilsētas pašvaldībā.


Būvdarbu ietvaros paredzēti ne tikai ēkas pārbūves un siltināšanas darbi, bet arī apkures sistēmas, siltummezgla un elektrības tīklu izbūves darbi. Tāpat plānoti arī ēkas iekštelpu apdares darbi: lifta izbūve, lai nodrošinātu telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, mēbeļu un nepieciešamo iekārtu iegāde.


Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde iepirkuma izsludināšanai par “Ēkas Loka maģistrālē 25, Jelgavā, pārbūves” būvdarbiem un būvdarbu būvuzraudzību. Iepirkumus plānots sludināt 2021. gada 3. ceturksnī.


Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru jaunu sociālo pakalpojumu izveidei Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldībās projektā kopumā plānotas šādas aktivitātes:
− aprīkojuma un mēbeļu iegāde bērnu dienas aprūpes centram Šauļos;
− informatīvās kampaņas organizēšana bērnu adopcijas rosināšanai Šauļos;
− semināri un apmācības, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes bērnu aprūpei un aizbildniecībā un adopcijā esošu bērnu aprūpei;
− jauna sociālā pakalpojuma izveide darbam ar jauniešiem uz ielas un šī sociālā pakalpojuma ieviešana Jelgavas un Šauļu pašvaldības sociālo pakalpojumu sistēmā – metodoloģijas izstrāde pakalpojuma nodrošināšanai, instrukciju izstrāde speciālistiem, kā arī divu jaunu amata vietu – Sociālais darbinieks darbam ar ielu bērniem – izveide Jelgavā;
− Jelgavas un Šauļu pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju;
− Jelgavas un Šauļu pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumi Jelgavā un Šauļos;
− IT risinājumu izstrāde efektīvākai izveidoto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pārvaldīšanai Šauļos;
− bērnu dienas aprūpes centra modernizācija Šauļos un Jauniešu dienas aprūpes centra izveide un pārbūve Jelgavā (Loka maģistrāle 25, Jelgava).


Projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi.


Projekta kopējais budžets ir 661 092.24 EUR, t.sk. 561 928.39 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.


Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 352 347.97 EUR, t.sk. 299 495.77 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 617.40 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 234.80 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūlijs – 2022. gada 30. jūnijs.

 

Informācija sagatavota projekta Nr. LLI-491 “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (Risk Children)” īstenošanas ietvaros un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.