16.6 °C, 0.8 m/s, 87.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaJaunais mācību gads sākas skolās
Jaunais mācību gads sākas skolās
27/08/2020

Visas pilsētas izglītības iestādes jauno mācību gadu uzsāk klātienē, un arī mācību process, ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, šobrīd visās skolās 1.–6. klasēs plānots klātienē vai daļēji attālināti 7.–12. klasē. Šādu izglītības procesa organizāciju ceturtdienas domes sēdē atbalstīja arī Jelgavas domes deputāti.

“Katra izglītības iestāde ir paveikusi nozīmīgu darbu, lai 1. septembrī mēs visi kopā varētu uzsākt jauno mācību gadu. Skolēni atgriezīsies skolā pēc ilgāka pārtraukuma, un jaunais mācību gads, ņemot vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju, būs citādāks, nekā ierasts. Katra skola individuāli, izvērtējot skolas kapacitāti, infrastruktūru, apgūstamās izglītības programmas un skolēnu skaitu klašu grupās, ir izstrādājusi mācību procesa organizācijas plānu, kas ļaus darbu atsākt klātienē,” uzsver Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Vasarā skolu vadītāji sadarbībā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas un epidemiologu ieteikumus, strādāja, lai ar septembri varētu nodrošināt mācību procesu klātienē. “Pavasaris, kad ārkārtējās situācijas laikā skolas strādāja attālināti, nebija viegls nedz skolēniem, nedz viņu ģimenēm, nedz pedagogiem. Šobrīd darām visu iespējamo, lai skolēni varētu atgriezties skolā. Aicinām būt saprotošiem un līdzatbildīgiem arī vecākus, strikti ievērojot jaunā mācību procesa organizēšanas kārtību, kuras mērķis ir tikai viens: pasargāt mūsu bērnus un darbiniekus, radīt drošu vidi izglītības iestādēs un pēc iespējas izslēgt varbūtību, ka mācības atkal būsim spiesti organizēt attālināti,” skaidro G.Auza.

Mācību process – pilnībā vai daļēji klātienē

 

Jau 2. septembrī visās pilsētas skolās sākas mācību darbs, un šobrīd tas tiek plānots pēc diviem modeļiem. Izglītības un zinātnes ministrija ir ieteikusi pašvaldībām trīs modeļus mācību procesa organizēšanai. Modelis A un B paredz mācības īstenot klātienē visiem 1.–6. klases skolēniem, savukārt vecāko klašu skolēniem A modelī 20 procenti “no mācību laika var būt ar attālinātā mācību procesa elementiem, veicinot pašvadītu mācīšanos”, bet B modelī jau 40–60 procenti no mācību procesa vecāko klašu audzēkņiem var notikt attālināti. Savukārt C modelis paredz tikai attālinātu mācīšanos.

“Šobrīd epidemioloģiskā situācija Latvijā ļauj atsākt mācības pilnībā vai daļēji klātienē, un tas nozīmē, ka C modelis patlaban netiks īstenots. Jelgavas izglītības iestādes mācību gadu sāks, galvenokārt īstenojot A modeli, un tikai atsevišķās skolās ar vislielāko skolēnu skaitu un intensīvu telpu noslodzi paredzēts īstenot B modeli. Būtiskākais ir tas, ka visu pilsētas skolu 1.–6. klašu skolēni pilnībā mācīsies klātienē, savukārt vecāko klašu audzēkņiem paredzētas atsevišķas mācību dienas, kad skolēni mācīsies attālināti,” skaidro G.Auza.

Būtiski uzsvērt, ka ar šo mācību gadu skolās ievieš pilnveidoto mācību saturu, kuru sāks apgūt 1., 4., 7. un 10. klasē. Šī pieeja paredz arī pašvadītu mācību procesu, kas nozīmē, ka skolēnam pašam ir jāspēj plānot mācību satura apguvi, sasniedzamos rezultātus un tos arī īstenot. “Līdz ar to dienās, kad vecāko klašu skolēnam mācības notiks attālināti, tā vienlaikus būs iespēja mācīties jaunas prasmes, ko paredz arī pilnveidotais mācību saturs. Ir svarīgi izprast, ka attālināta mācību vielas apguve vecāko klašu skolēniem noteiktās  dienās būs paredzēta arī tad, kad epidemioloģiskās prasības vairs nebūs spēkā,” skaidro G.Auza.

Mainīts arī stundu plāns

 

Galvenais, kas šā brīža situācijā pēc epidemiologu prasībām ir jāspēj nodrošināt izglītības iestādēm, – lai skolā pēc iespējas izslēgtu plašu klašu grupu skolēnu pulcēšanos; lai būtu iespējams izsekot skolēnu kontaktiem. Tāpēc būtiski ir mainīta skolu ikdienas darba kārtība. “Skolas ir pārskatījušas stundu plānus, un pēc iespējas skolēniem tiks organizētas pāru stundas jeb dienas tematiskās stundas, tāpat iespēju robežās skolēniem mācības plānotas vienā klases telpā, kurā stundas vadīt nāks konkrētā mācību priekšmeta skolotājs. Izņēmums būs vien specifiski mācību priekšmeti, kuru saturu nav iespējams apgūt bez noteiktiem mācību līdzekļiem, piemēram, informātika, ķīmija, fizika,” stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja.

Tāpat lielākā daļa skolu paredz atteikties no skolas zvana – mācību stundu sāks un beigs pedagogs. Arī ierašanās skolā tiks organizēta dažādi – kur vien tas iespējams, tiks atvērtas papildu ieejas, koordinējot skolēnu plūsmu. Nepieciešamības gadījumā arī stundu sākuma laiki var tikt mainīti, lai izslēgtu visu skolēnu vienlaicīgu ierašanos skolā un pulcēšanos koplietošanas telpās, piemēram, garderobēs, gaiteņos.

Skolās pastiprināti tiks veikta telpu mitrā uzkopšana, koplietošanas telpu un mācību palīglīdzekļu dezinfekcija, klašu vēdināšana. Klasēs, kur pieejams ūdens, bērniem regulārai roku mazgāšanai būs nodrošinātas ziepes un papīra dvieļi, bet klasēs, kur nav izlietnes, – dezinfekcijas līdzeklis. Fiksējot saslimšanas pazīmes, skolas medmāsa nekavējoties sazināsies ar bērna vecākiem.

Arī skolēnu ēdināšana tiks organizēta, ievērojot epidemiologu ieteikumus. Skolās ir pārskatīts starpbrīžu garums un nepieciešamības gadījumā ieviesti papildu laiki, kad skolēni pa klašu grupām varēs apmeklēt skolas ēdnīcu. Iespējams, tiks pārskatīta arī skolu ēdnīcu ēdienkarte, lai pēc iespējas samazinātu laiku, kas nepieciešams viena bērna ēdināšanai.

Būs pagarinātās dienas grupas un interešu pulciņi

 

Pilnā apjomā skolās tiks nodrošināts pagarinātās dienas pakalpojums tiem skolēniem, kuriem tas būs nepieciešams. Tāpat darbosies interešu izglītības pulciņi. “Protams, gan pagarinātās dienas grupā, gan interešu izglītībā darba process tiks organizēts tā, lai ievērotu visus piesardzības pasākumus,” uzsver G.Auza.

Vienlaikus gan Izglītības pārvaldes vadītāja norāda, ka vismaz rudenī skolas aicinātas nedoties tālākās mācību ekskursijās ar autobusu, tā vietā izvēloties, piemēram, pārgājienus vai ekskursijas kājām pa pilsētu, mācību stundas pilsētvidē. Šobrīd skolās netiek plānoti arī kopīgi pasākumi, bet tādi var notikt klases kolektīvā.

Saziņa ar vecākiem – e-klasē

 

Lai arī mācības atsāksies klātienē, vecāki aicināti līdzdarboties sava bērna izglītošanas procesā attālināti un tuvākajos mēnešos atturēties no skolas apmeklējuma, saziņai ar skolas vadību un klases audzinātāju izmantojot e-klasi. Savukārt mazākos bērnus uz skolu vecāki lūgti pavadīt līdz skolas durvīm vai skolas norādītajām koplietošanas telpām un norādītajās telpās arī sagaidīt. “Lai izvairītos no papildu kontaktiem izglītības iestādēs, vecākiem ikdienā nebūs iespējas apmeklēt skolu bez iepriekšējas pieteikšanās. Izņēmums varētu būt vien atsevišķi gadījumi, kad konkrētu jautājumu risināšanai ir nepieciešama klātienes tikšanās. Šajā gadījumā vecākiem iepriekš jāpiesakās pie skolas vadības vai klases audzinātājas, ienākot skolā, jāreģistrējas, un tikšanās tiks organizēta šim nolūkam skolā ierādītā telpā,” skaidro G.Auza.

Taču, neskatoties uz attālinātām komunikācijas iespējām, katras ģimenes iesaiste un līdzatbildība šobrīd skolai ir īpaši svarīga. Vecāki aicināti atbildīgi izvērtēt sava bērna veselības stāvokli un skolēnu ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm uz skolu nelaist. Tāpat nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, ja ģimenei bijis kontakts ar Covid-19 saslimušo. Vienlaikus ģimenes aicinātas nedoties ārzemju braucienos, pat ja valsts, uz kuru paredzēts braukt, nav sarkanajā sarakstā.

“Skolas ir sagatavojušās jaunajam mācību gadam, taču tikai mēs visi kopā – katrs ar savu attieksmi un atbildību – varam panākt, ka izglītības iestādēm iespēja turpināt darbu klātienē saglabāsies visu mācību gadu,” aicinot skolēnus, vecākus un pedagogus uz savstarpēju sadarbību jaunajā mācību gadā, uzsver G.Auza.

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē