17.4 °C, 1.8 m/s, 90.9 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaNoslēgušās vizītes pašvaldības bērnudārzos
Noslēgušās vizītes pašvaldības bērnudārzos
10/11/2023

Noslēdzot vizītes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Jelgavas pašvaldības un Jelgavas Izglītības pārvaldes pārstāvji šonedēļ apmeklēja bērnudārzus “Kamolītis”, “Kāpēcīši”, “Zemenīte”, “Ķipari”, “Lācītis” un “Gaismiņa”.

“Kamolītī” šoruden norit virtuves remonts un trīs grupu virtuvju un sanitārā mezgla vienkāršā telpu atjaunošana. Tāpat iestādei tiek izstrādāts teritorijas labiekārtošanas projekts. Iestādes vērtības nemainīgi ir demokrātija, iekļaujoša izglītība un humānā pedagoģija. “Kamolītī” tiek realizētas trīs izglītības programmas, un šajā mācību gadā iestāde licencēja ceturto izglītības programmu – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Šobrīd iestādē darbojas vienpadsmit grupas ar 232 izglītojamajiem, tajā strādā 51 darbinieks – 28 ir pedagoģiskais personāls, 20 – tehniskais. PII “Kamolītis” šajā mācību gadā kā prioritātes izvirzījusi iekļaujošas izglītības īstenošanu, veidojot atbalsta grupas vecākiem, piesaistot asistentus, speciālistu sistemātiskas sadarbības veidošanu, pedagogu un darbinieku kopīgās mācīšanās ieviešanu, vecāku izglītošanu, pieredzes tālāknodošanu valsts un pilsētas līmenī, izglītojamo snieguma uzlabošanu valodas mācību jomā, atbalsta sniegšanu latviešu valodas apguvē, mācību procesa organizēšanu ārpus izglītības iestādes un vecāku līdzdalības veicināšanu mācību procesā. Aktīvs ir iestādes darbs ar vecākiem par bērnu izpēti un mācību sasniegumiem. Iestādes vadītāja Anita Bērziņa dalījās pieredzē, kā atbalsta personāls darbu ar izglītojamajiem turpina arī vasarā, lai atbalsts būtu nepārtraukts.

“Kāpēcīšos” šajā mācību gadā ir divpadsmit grupas ar 267 izglītojamiem. Sešas grupas no tām ir obligātā pirmsskolas izglītības vecumā, 17 bērni apgūst speciālās izglītības programmu. “Kāpēcīšos” īsteno četras izglītības programmas. Iestādes teritorijā uzstādītas 11 eksperimentu stacijas un tiek īstenota atkarību profilakses programma, “Džimbas 11 soļu drošības programma”, “Mācies eksperimentējot” un interešu izglītība. “Kāpēcīšos” strādā 23 grupu pedagogi, no tiem četri ir studējošie pedagogi, divi logopēdi, viens speciālās izglītības pedagogs, viens mūzikas pedagogs, viens sporta pedagogs, divi peldēšanas treneri, 25 tehniskie darbinieki. Šī mācību gada izvirzītie uzdevumi ir latviešu valodas lietojums mācību procesā un ikdienā, akcentēta vecāku loma, mācību procesa organizēšana, lai pats bērns saprot sasniedzamo rezultātu, aktīva personāla profesionālā izaugsme. Vadītāja Lāsma Lipiņa akcentēja, ka šogad katrs iestādes darbinieks iestādē veic vienu labu darbu, tādējādi sadalot pienākumus un veicinot katra indivīda iesaisti iestādes ikdienas procesos.

Šobrīd gan bērnudārzā ir vairākas aktuālas vakances, tostarp izglītības pedagogs (0,9 likmes) un sporta treneris peldēšanā (3,4 likmes).

“Zemenītes” vadītāja Anna Golovina lepojas, ka bērnudārzs “Zemenīte” ir vecākais Jelgavā. Iestādē darbojas sešas grupas ar 138 izglītojamajiem un tiek īstenotas trīs izglītības programmas, kā arī interešu izglītība. “Zemenītes” teritorijā izveidoti sporta, mākslas, būvniecības un smilšu/eksperimentu centri. Teritorijā ir iekopts dārziņš, kas tapis sadarbībā ar vecākiem. “Zemenītē” realizē bērncentrētu pieeju, apgūstot pirmsskolas izglītības mācību programmu, mācību procesu pietuvinot reālajai dzīvei caur praktisko darbību. Iestādē strādā trīsdesmit darbinieki, no tiem divpadsmit ir pirmsskolas izglītības skolotāji, astoņi skolotāja palīgi, logopēds, speciālais pedagogs, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs. Iestādē aktīvi sāk izmantot digitālos rīkus un darbiniekiem tiek organizētas radošās nodarbības. Šī mācību gada prioritāte ir mērķtiecīga izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, kā arī kvalitatīva izglītības programmu īstenošana. Iestāde aktīvi piedalās labdarības akcijās, izmanto iespēju apmeklēt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju fakultātes mācību ekskursijas, pedagogi profesionāli pilnveidojas, savstarpēji mācās un atbalsta viens otrs. Iestādei ir ilgstoša sadarbība ar pilsētas skolu 1. klašu skolotājiem, kuri piedalās bērnudārza vecāku sapulcēs, informējot vecākus par bērnu gatavību skolai. “Zemenīte” piedalās konkursos, piemēram, “Mācos digitāli” un starptautiskos projektos “E-Twinning”. Iestādē tiek īstenota arī ieteicamā atkarību profilakses programma, “FasTracKids” nodarbības, “Džimbas 11 soļu drošības programma”, pilsētas bibliotēkas “Lasītāju žūrija”, “Cūkmena detektīvi” un programma “Līderis manī”.

Jāpiebilst, ka “Zemenītē” šobrīd pieejama vadītājas vietnieka izglītības jomā vakance.

“Ķiparu” profesionālās darbības galvenais mērķis ir panākt, lai pirmsskolas izglītības iestādes absolvents ir motivēts mācīties, spējīgs radīt inovācijas un uzņemties atbildību. Galvenās iestādes vērtības ir iekļaujoša izglītība, spēja uzņemties atbildību, sadarbības veidošana, kā arī katra indivīda labizjūta un veselība. Iestādē tiek nodrošināta iekļaujoša izglītība un atbalsts ikviena potenciāla un talanta attīstīšanai. “Ķiparos” īsteno piecas izglītības programmas. Šajā mācību gadā iestādē ir 238 izglītojamie, no tiem 97 ir obligātajā pirmsskolas vecumā. Bērnudārzā notiek peldētapmācības nodarbības, katrai grupai divas reizes mācību gadā pieejams desmit procedūru kurss sāls istabā, organizētas nodarbības Dabas vides estētikas studijā ar siltajām smiltīm un dabas materiāliem, izveidotas mācīšanās vietas visā iestādes teritorijā. Regulāras ir āra nodarbības un mācīšanās ārpus iestādes, piemēram, dabas objektos, kultūrvēstures objektos, uzņēmumos, institūcijās un skolās. Iestādē ir gan pirmsskolas izglītības pedagogi, gan plašs atbalsta personāls – speciālās izglītības skolotājs, izglītības psihologs, skolotājs Dabas vides estētikas studijā, medicīnas māsa un fizikālās terapijas māsa. Vadītāja Antra Zorenberga uzsver, ka iestādei ir laba materiālā bāze, kas ļauj ikdienā sniegt kvalitatīvu izglītības apguvi.

“Ķipari” ir iestāde, kurā mācās ne tikai bērni un darbinieki, bet arī vecāki. Regulāri tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi vecākiem, un viņi tiek iesaistīti iestādes ikdienas darbu organizēšanā. Iestādes vadītāja ar lepnumu stāsta, ka “Ķipari” aktīvi iesaistās pieredzes pārneses pasākumos Jelgavā un Latvijā, piedalās projektos un uzrakstījuši “Erasmus+” projektu, iegūstot dotāciju projekta realizēšanai. Konkursā “Mācies digitāli” tika iesniegti trīs pedagogu izstrādātie materiāli, un viens no tiem ieguva 2. vietu. “Ķipari” savam kolektīvam gaida pievienojamies logopēdu (1,3 slodzes).

“Lācītis” lepojas ar to, ka jau deviņus gadus sevi sauc par Ekoskolu un izglītības procesu veic caur vides izglītības prizmu, kuras pamatā ir ekodomāšana un veselīgs dzīvesveids, kā arī emocionālās vides nodrošināšana. Iestādē īsteno trīs pirmsskolas izglītības programmas, un iestādē mācās 134 audzēkņi. Šajā mācību gadā iestāde par mērķiem izvirzījusi katra bērna vajadzībām atbilstoša atbalsta nodrošināšanu, pedagogu mērķtiecīgas organizētas mācīšanās ieviešanu, sadarbības vides un darbinieku līdzdalības sadarbības kultūras izkopšanu.

Iestādes procesā mācību jomas tiek integrētas, darbojoties praktiski, ikdienā mērķtiecīgi tiek izmantota apkārtne un daba kā mācību vide, kas atspoguļo mācību procesu un bērnu rosina darboties. Izveidojusies lieliska sadarbība ar iestādes darbiniekiem un vecākiem. Tiek veidotas mazās mācīšanās grupas, tādējādi sekmējot skolotāju izpratni par bērnu runas un valodas prasmju attīstības iespējām. Katra mācību gada noslēgumā iestādes vadība veic izvērtējumu par pedagogu sasniegumiem, analizējot nepieciešamos ieguldījumus un profesionālās pilnveidošanās.

Iestādes grupiņas aktīvi dodas mācību ekskursijās, piedalās sportiskās aktivitātēs visa gada garumā, tradīcija ir piedalīšanās labdarības akcijās.

Iestādes āra teritorijā ir izveidotas zaļās klases, laukumiņi, āra virtuves, dārzs, kukaiņu māja, sajūtu taka, kā arī labiekārtots laukums ēkas priekšpusē.

“Lācītī” šobrīd ir speciālā pedagoga vakance (0,18 slodzes).

 “Gaismiņas” vērtības ir indivīda atbildība un ģimenes un pirmsskolas sadarbība, motivējot bērnu būt radošam, drošam un sociāli aktīvam. Iestādes vadībai ir svarīgi katram nodrošināt drošu emocionālo vidi un strādāt pie tā, lai katrai iesaistītajai pusei sakristu bērnudārza izvirzītās vērtības. “Gaismiņai” ir pilns darbinieku sastāvs gan pedagoģiskajā, gan tehniskajā jomā. Iestādē tiek īstenota viena izglītības programma un darbojas piecas grupas ar 112 izglītojamajiem. Tiek īstenota arī “Džimbas 11 soļu drošības programma”, “Ieteicamā atkarību profilakses programma”, “FasTracKids” programma un interešu izglītība. Ikdienas darbs iestādē tiek veidots ar biežām mācību ekskursijām, atsaucīgu sadarbību ar Jelgavas valstspilsētas speciālistiem, iestādēm un uzņēmumiem.

Vadītāja Agrita Loca atzinīgi vērtē sadarbību ar vecākiem, kuri piedalās un veido svētku pasākumus un ikdienas mācību procesu. Regulāras ir iestādes izveidotās akcijas kopā ar ģimenēm, piemēram, šajā mācību gadā tika organizēta “Lietussargu rudens pārvērtības”, šobrīd notiek akcija “Mazā bilžu rāmītī – Latvija mana…”.

Āra teritorijā uzstādīts āra mūzikas instruments un līdzsvara taka. Jāpiebilst, ka šoruden ar pašvaldības atbalstu teritorijā tiek veikta katlumājas pārbūve par saimniecības ēku.