17.5 °C, 1.7 m/s, 92.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPasākumiPirms pilotē dronu, noskaidro noteikumus!
Pirms pilotē dronu, noskaidro noteikumus!
24/05/2024

Bezpilota gaisa kuģi jeb droni tiek izmantoti arvien biežāk, lai no gaisa uzņemtu ainavas, iemūžinātu publiskus pasākumus vai piekļūtu sarežģīti pieejamiem objektiem, turklāt nereti pasākumu laikā tiek konstatēts vairāk nekā viens lidojošs drons. Lai izvairītos no negadījumiem un savlaicīgi apziņotu par drošību atbildīgos dienestus, drona izmantošana mūsu pilsētā jāsaskaņo ar pašvaldību, iesniegumu sūtot uz e-pasta adresi marketings@jelgava.lv. Jāatgādina, ka dronus drīkst pilotēt tikai apmācītas personas, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 248 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”. Tāpat ir jāatceras par datu aizsardzības likumu, kas nosaka, ka bez saskaņošanas filmēt un fotografēt trešo personu ir aizliegts.

Vienotais ES regulējums paredz, ka visiem dronu lietotājiem ir jāreģistrējas par drona ekspluatantu un ar ekspluatanta numuru jāmarķē arī droni, kuru masa nepārsniedz 250 gramus un kuri neklasificējas kā rotaļlieta. Ja drona masa ir lielāka par 250 gramiem, tad obligātas ir attālinātās apmācības un tiešsaistes eksāmens.

Dronu lietošanas regulējums iedalīts divās kategorijās – atvērtajā un specifiskajā. Būtiskākais, kas jāievēro atvērtajā kategorijā, ir – reģistrācija, apmācības, pēc tam jāievēro lidojuma augstums, kas nedrīkst pārsniegt 120 metrus, un kartē https://www.airspace.lv/drones jāseko līdzi, vai ir kādi ierobežojumi vai aizliegumi. Jāievēro arī privātuma tiesības.

Dronu lidojumu saskaņošana pasākumu laikā Jelgavas valstspilsētas teritorijā

 • Jāiesniedz iesniegums, sūtot to uz e-pasta adresi marketings@jelgava.lv. Iesniegumā jānorāda plānotā lidojuma laiks, vieta, kā arī bezpilota gaisa kuģa tehniskie parametri. Iesniegumam pievieno drona pilotēšanas apmācību apliecinājumu. Plānotais lidojums jāpiesaka vismaz 10 dienas iepriekš, saskaņojumam jābūt līdzi arī lidojuma laikā.
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldība sagatavo saskaņojumu, nosūta to drona pilotam, informē Valsts policiju, Pašvaldības policiju, kā arī pašvaldības Klientu apkalpošanas centru.
 • Drona lidojumu laikā tā pilotam līdzi jābūt gan drona pilotēšanas apmācību apliecinājumam, gan arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izsniegtajam saskaņojumam.
 • Jelgavā, tāpat kā citur Latvijā, spēkā ir noteikumi par vietām, kur drona lidojumiem obligāti jāsaņem arī objekta īpašnieka vai valdītāja atļauja, – tie ir galvenokārt ar civilo un militāro drošību saistīti objekti. Jelgavā tas ir ugunsdzēsēju depo Dobeles ielā 16, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes ēka Katoļu ielā 8a, Valsts policijas Zemgales reģiona Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļa Satiksmes ielā 2A, Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona ēka Dambja ielā 22 un Jelgavas cietums Palīdzības ielā 3.

Pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā ir tiesības ierobežot (Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi, V. daļas 22. un 23. punkts) bezpilota gaisa kuģu lidojumus virs šādiem objektiem, bet horizontālā plaknē – līdz 50 metriem no tiem:

 • publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietas minētā pasākuma aktīvās darbības laikā, ieskaitot objektīvi pamatotu laiku pirms un pēc pasākuma;
 • cilvēku pulcēšanās vietas tās aktīvās darbības laikā;
 • mācību iestādes;
 • veselības aprūpes iestādes;
 • apdzīvotas pašvaldības teritorijas;
 • ielas ar intensīvu satiksmi;
 • atpūtas zonas;
 • kapsētas.

Jāņem vērā, ka atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pantam fotografēt un filmēt citas personas ir atļauts tikai ar šo personu atļauju. Ja filmēšana vai fotografēšana norisinās publiska pasākuma laikā tad par to jāinformē pasājuma apmeklētājs publicitātes materiālos.

 

Veicot lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi augstumā līdz 120 metriem no zemes vai ūdens virsmas, jāievēro šādi nosacījumi:

 lidojumam izvēlas pēc iespējas īsāko un drošāko lidojuma trajektoriju, kā arī saīsina laiku, kurā bezpilota gaisa kuģis pārlido pāri trešajām personām piederošam īpašumam, ielām un autoceļiem;

 • lidojumu pāri trešajām personām piederošam īpašumam veic ne zemāk kā 30 metru augstumā no zemes vai ūdens virsmas un ne tuvāk kā 10 metrus no šķēršļa;
 • lidojumi jāveic tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, privātumu un mantu, valsts aizsardzības un drošības intereses, citu gaisa kuģu lidojumu drošumu un drošību, nenodarītu kaitējumu videi, tostarp dzīvniekiem, kā arī netraucētu glābšanas dienestiem veikt savus darbus;
 • dronam ir jābūt marķētam ar skaidri salasāmu ekspluatanta numuru;
 • drona tālvadības pilotam aizliegts pilotēt dronu vai pildīt lidojumu novērotāja pienākumus, ja tas atrodas alkoholisko (ja alkohola koncentrācija izelpā pārsniedz 0,2 promiles), narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • pirms katra lidojuma drona tālvadības pilota pienākums ir iepazīties ar aeronavigācijas informāciju, kura pieejama tīmekļvietnē airspace.lv/drones – tajā atrodami lidojumiem nepieciešamie dati par Latvijas gaisa telpu;
 • drona tālvadības pilotam pirms katra drona lidojuma jāizvērtē apkārtējās vides specifika, ģeogrāfiskais izvietojums un meteoroloģiskie apstākļi;
 • ja persona vēlas veikt drona lidojumu tuvāk par Ministru kabineta noteikumos noteikto, drona lidojums jāsaskaņo ar konkrētā objekta īpašnieku vai valdītāju, piemēram, ar militārajiem objektiem, ieslodzījuma vietām, avārijas riska objektiem, transporta mezgliem, pašvaldībām u.tml.;
 • drona īpašniekam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai, mantai, kā arī videi.

Dronu lietojumu regulē ES regula, likums “Par aviāciju”, Ministru kabineta noteikumi Nr.248 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”. Likuma “Par aviāciju” 124.pantā ir noteikta atbildība par lidojumu pārkāpumiem. Prasības attiecas uz ikvienu, kas veic lidojumus ar dronu, organizē dronu lidojumus un kura īpašumā vai pārvaldībā ir drons.

No 2022. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumu prasības, kas paredz jaunus vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis jeb drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi. Ja nav veikta šāda vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana, izmaksas, lai atlīdzinātu radītos zaudējumus, īpaši, ja šādos gadījumos ir iesaistīta pilotējamā aviācija, var būt ļoti augstas.

Administratīvā atbildība par bezpilota gaisa kuģu lidojuma prasību pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114. pantā: var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu no 150 līdz 3000 eiro (Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr.248 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem”).