-3.3 °C, 4 m/s, 91.2 %

Pieteikšanās 2021.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVOPieteikšanās 2021.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam
Pieteikšanās 2021.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts” 2021.gadam. Konkursa mērķis sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, turpmāk – organizācija, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

Pamatojoties uz nolikumu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.15/4),

 

programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:

1) sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā,

2) nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei     (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai,

3) administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai,

4) sociālo programmu īstenošanai,        

5) nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

 

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:

1) nekustamā īpašuma iegādei,

2) politisko programmu īstenošanai.

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, 131.kab. līdz 2021.gada 18.martam pulksten 17 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.

 

Uz aploksnes jānorāda:

iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese; adresāts: Jelgavas pilsētas dome “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.

  1. Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2021.gada 18.martu.
  2. Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2021.gada 16.aprīlim.
  3. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
  4. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu “Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv sadaļā “Pilsēta_Sabiedrība_NVO”, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas.

 

(Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kab., Lielā ielā 11, Jelgavā.)

 

Kontaktpersona:

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

 

Projekta pieteikuma vadlīnijas

 

Pieteikumu sagatavo saskaņā ar sekojošām vadlīnijām:

1. Programmas nosaukums: “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.

2. Ziņas par iesniedzēju:

2.1. organizācijas nosaukums,

2.2. organizācijas juridiskā adrese,

2.3. organizācijas kontaktinformācija,

2.4. organizācijas rekvizīti,

2.5. organizācijas vadītāja (ar tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi) vārds, uzvārds, amats,

2.6. organizācijas pilnvarotās personas projekta vadītāja vārds, uzvārds.

 

3. Informācija par projektu:

3.1. projekta nosaukums,

3.2. projekta mērķis,

3.3. projekta uzdevumi,

3.4. projekta realizācijas laika – 2021.gada  kalendārais plāns,

3.5. īss projekta pasākumu apraksts,

3.6. projekta izdevumu tāme 2021.gadam, kurā jābūt šādām sadaļām:

3.6.1. no fonda pieprasītais finansējums EUR,

3.6.2. iesniedzēja ieguldījums EUR,

3.6.2. pašfinansējums EUR (var būt brīvprātīgo darbs, telpu noma u.c.),

3.6.3. līdzfinansējums EUR (ja ir atbalsts no citiem sponsoriem),

3.7. apraksts, kā organizācija novērtēs projekta rezultātu.

 

4. Organizācijas vadītāja un organizācijas pilnvarotās personas (projekta vadītāja) amats, paraksts, datums.

 

5. Pielikumos:

5.1. projekta vadītāja un projekta realizētāju CV,

5.2. vismaz viena rekomendācija,

5.3. pilnvarotās personas pilnvara (ja projekta pieteikumu paraksta persona bez tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi),

5.4. nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecība (ja finansējumu pieprasa organizācijas struktūrvienība).

 

Tāmes paraugs:

 

Untitled1.png

 

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu “Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv sadaļā “Pilsēta_Sabiedrība_NVO”, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas. (Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kab., Lielā ielā 11, Jelgavā.)

  

Pieteikuma veidlapa

Nolikums

Kontaktpersona:

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv