4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

Pieteikšanās 2018.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursam (1.kārta)

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVOPieteikšanās 2018.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursam (1.kārta)
Pieteikšanās 2018.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursam (1.kārta)

Pieteikšanās 2018.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursam (1.kārta)

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 2018.gadam (1.kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir Jelgavas pilsētas teritorijā.

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.11/12)

Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:

 1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā;
 2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
 3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
 4. sociālu programmu īstenošanai;
 5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām;
 6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai un mērķprogrammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:

 1. nekustamā īpašuma iegādei;
 2. organizāciju darbinieku atalgojumam;
 3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem, finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas programmas;
 4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
 5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, 131.kab. līdz 2018.gada 23.marta plkst.14.00 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:

 

 1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
 2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome “Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma”.
 • Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2018.gada 23.martu.
 • Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 23.aprīlim.
 • Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.

Projekta pieteikuma vadlīnijas

Pieteikumu sagatavo saskaņā ar sekojošām vadlīnijām:
1. Programma, kurai iesniedz projektu: «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
2. Ziņas par iesniedzēju:
2.1. organizācijas nosaukums;
2.2. organizācijas juridiskā adrese;
2.3. organizācijas kontaktinformācija;
2.4. organizācijas rekvizīti.
2.5. organizācijas vadītāja (ar tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi) vārds, uzvārds, amats;
2.6. organizācijas pilnvarotās personas (projekta vadītāja) vārds, uzvārds;

3. Informācija par projektu:
3.1 Projekta nosaukums;
3.2 Projekta mērķis;
3.3 Projekta uzdevumi;
3.4 Projekta realizācijas laiks un kalendārais plāns;
3.5 Īss projekta pasākumu apraksts;
3.6 Projekta izdevumu tāme, kurā jābūt šādām sadaļām:
3.6.1. no fonda pieprasītais finansējums EUR;
3.6.2. iesniedzēja ieguldījums EUR;
3.6.2. pašfinansējums EUR (var būt brīvprātīgo darbs, telpu noma u.c.);
3.6.3. līdzfinansējums EUR (ja ir atbalsts no citiem sponsoriem);
3.7 Apraksts, kā organizācija novērtēs projekta rezultātu.
4. Organizācijas vadītāja un organizācijas pilnvarotās personas (projekta vadītāja) paraksts, amats, datums.
5. Pielikumos:
5.1. projekta vadītāja un projekta realizētāju CV;
5.2. rekomendācija;
5.3. pilnvarotās personas pilnvara (ja projekta pieteikumu paraksta persona bez tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi);
5.4. nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecība (ja finansējumu pieprasa organizācijas struktūrvienība).

 

Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas, vai izmantojot veidlapu „Projekta pieteikums “Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai””, kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv sadaļā „Pilsēta_Sabiedrība_NVO” (projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kab., Lielā ielā 11, Jelgavā).

 

Kontaktpersona:
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv

 

Pielikums

Pieteikuma veidlapa