20 °C, 3 m/s, 48 %

Aktuāli

Aktuāli
12.12.2023.
Norisināsies kūku konkurss “Ziemas sapnis” 2023

Kūku konkursā “Ziemas sapnis” 2023, Jelgavā, dalībai pieteikušies  26 dalībnieki. No pulksten 12 līdz pulksten 12.30 kūkas būs iespēja apskatīt ikvienam interesentam. Būs iespēja izvērtēt un nobalsot, par kūku, kas uzrunāja tematikas ietvaros “Ziemas sapnis” pēc noformējuma. Sākot no pulksten 12.30 konkurss turpināsies slēgtā komisijas sastāvā, kur tiks vērtēts kūkas dizains un kūkas garša atbilstoši tematikai. Dalībnieki prezentēs savu kūku ar nelielu stāstu par tapšanas procesu. Pēc tam kūka tiks sagriezta un vērtēta pēc salikuma un izskata. Pēc degustācijas un diskusijas gan dalībnieki gan komisijas izsaka savu viedokli un vērtējumu. Pasākums norisināsies Senioru biedrībā, Dobeles ielā 62A.

 

 

 

10.03.2023.

Izsludina pieteikšanos biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursam

Jelgavas pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2023. gadā”. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 31. decembrim.

Konkursa mērķis ir sekmēt jelgavnieku aktivitāti un personu apvienību iesaistīšanos Jelgavas valstspilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas un ir reģistrētas, tostarp struktūrvienības, Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz nolikumu “Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018. lēmumu Nr.15/4 “Nolikums “Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība””) un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam”.

Programmas budžeta ietvaros finansējumu nevalstiskajām organizācijām piešķir:

 • sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas valstspilsētā;
 • telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (piemēram, aprīkojums), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai;
 • administratīviem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
 • sociālo programmu īstenošanai;
 • pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Programmas finansējumu nevalstiskajām organizācijām nepiešķir:

 • nekustamā īpašuma iegādei;
 • politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 14. aprīļa pulksten 14.30 Jelgavas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11 Jelgavā slēgtā aploksnē (katrs projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē), nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv vai pa pastu uz adresi: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Klientu apkalpošanas centrs, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, datētu ar pasta zīmogu, ne vēlāku par 14. aprīli.

Uz aploksnes vai e-pasta vēstules aprakstā jānorāda: iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un adresāts – Jelgavas valstspilsētas “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2023. gadam”.

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 15. maijam. Projektu pieteikumi, kuri neatbildīs konkursa nolikumam, tālākā vērtēšanā nepiedalās.

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu “Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “NVO”, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas. (Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kab.)

Kontaktpersona:

Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisijas sekretāre Ilze Andersone, tālrunis 63005457, e-pasts: Ilze.Andersone@jelgava.lv.

Foto: Jelgava.lv

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

 

 

 

18.01.2022.

Pieteikšanās dalībai Demokrātijas akadēmijas mācībām ir noslēgusies!

Mācībām Demokrātijas akadēmijā pieteikušies vairāk kā 300 potenciālo dalībnieku, kuri vēlas iegūt jaunas zināšanas, prasmes pilnveidot savas personiskās un profesionālās kompetences, uzdrošināties līdzdarboties un iedvesmoties no reāliem pieredzes stāstiem, viedokļu līderiem un savas jomas profesionāļiem. Zemgalē aktivitāte ir bijusi viena no lielākajām, pieteikušies 65 dalībnieki, no kuriem atlasīti 40, kas piedalīsies mācībās klātienē.

Šobrīd, rūpīgi iepazīstoties ar dalībnieku motivāciju, ieinteresētību, vēlmi un spēju aktīvi līdzdarboties visa akadēmijas mācību procesā, reģionos norit grūta un sarežģīta dalībnieku atlase, kuras rezultātā izvēlētie 200 pārstāvji iegūs iespēju piedalīties klātienes Demokrātijas akadēmijas mācībās.

Dalībnieki tiek izvēlēti nodrošinot proporcionalitāti starp mērķa grupām – valsts institūciju un pašvaldību, nevalstisko organizāciju, aktīvo iedzīvotāju un vietējo līderu pārstāvjiem, kā arī, veidojot pārklājumu no visiem Latvijas reģioniem.

Interesi izrādījušie dalībnieki, kuri šīs nedēļas laikā nebūs saņēmuši apstiprinājumu klātienes mācībām Demokrātijas akadēmijā, aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai FB Demokrātijas akadēmija, jo jau šobrīd norit darbs pie e-mācību kursa izveides, kas būs pieejams ikvienam interesentam bez maksas jau šī gada pirmajā pusē, lai vēl vairāk stiprinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, motivējot rīkoties un ieviest pārmaiņas profesionālajā un personiskajā darbībā

Jau 30. janvārī Rīgas pilī notiks Demokrātijas akadēmijas atklāšanas pasākums un pirmā mācību nodarbība “Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā” kopā ar spēcīgām un iedvesmojošām personībām.

Sekojiet līdzi aktualitātēm Demokrātijas akadēmijas Facebook lapā ŠEIT!

Vairāk par Demokrātijas akadēmiju informatīvajā materiālā ŠEIT!

Demokrātijas akadēmijas veidošanā un īstenošanā apvienojušies gan publiskā sektora pārstāvji, gan virkne nevalstisko organizāciju Latvijā. To īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru.

Informācija: Latvijas Lauku forums

 

 

28.12.2022.

Demokrātijas akadēmijai var pieteikties līdz 8. janvārim

Pilsoniska sabiedrība un aktīva sabiedrības iesaiste dažādās un daudzveidīgās valsts norisēs ir demokrātiskas valsts pastāvēšanas un attīstības pamats.

21. gadsimtā demokrātija un pilsoniskā sabiedrība saskaras ar daudziem izaicinājumiem – kā panākt jēgpilnas izmaiņas, kā organizēt un iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskās sabiedrības organizācijās, veicinot iedzīvotāju līdzdalību dažādu procesu norisēs, kā pārliecināties par jēgpilnu un uz rezultātu orientētu sabiedrības iesaisti vietēja un nacionāla līmeņa lēmumu pieņemšanā, nodrošinot sabiedrības iesaisti un līdzdalību, kā sekmēt iedzīvotāju uzticību pašiem sev, savstarpējo uzticību un arī uzticību publiskajai pārvaldei.

Pētījumi rāda, ka Latvijā ir zema iedzīvotāju līdzdalība nevalstiskajās organizācijas un arī zema nevalstisko organizāciju kapacitāte gan pilsoniskās, gan politiskās līdzdalības jomās. Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses provizoriskajiem datiem tikai aptuveni 5% no Latvijas iedzīvotājiem aktīvi darbojas NVO, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm.

Lai stiprinātu Latvijas pilsonisko sabiedrību, plašām mērķa grupām ir jānodrošina iespēja pilnveidot pilsonisko kompetenci, izzinot un izprotot pilsoniskās kompetences elementus, stiprinot tos reālā darbībā, motivējot ieviest pārmaiņas gan nevalstiskajā, gan publiskajā sektorā.

Eiropas Komisija 2023. gadu pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu konkurētspējas, līdzdalības un talantu veicināšanai, kas Latvijā būs arī Demokrātijas akadēmijas īstenošanas uzsākšanas gads.

Demokrātijas akadēmijas (DA) mērķis – stiprināt Latvijas sabiedrību un tās ilgtspēju, pilnveidojot iedzīvotāju, NVO un publiskās pārvaldes darbinieku pilsonisko kompetenci.

DA veidošanā un īstenošanā apvienojušies gan publiskā sektora pārstāvji, gan virkne nevalstisko organizāciju Latvijā.

DA īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Pilsoniskā alianse”,  “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, “Kurzemes NVO centrs”, “Zemgales NVO centrs” un Valmieras novada fondu. DA finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Īpaši izstrādāta mācību programma “Demokrātijas akadēmija” pilsoniskās kompetences stiprināšanai mācību dalībniekiem sniegs jaunas zināšanas, iespēju pilnveidot savas personiskās un profesionālās kompetences, uzdrošināties līdzdarboties, iedvesmoties no reāliem pieredzes stāstiem, viedokļu līderiem un savas jomas profesionāļiem.

Mācības DA iekļauj:

 • 4 mācību dienas Rīgā;
 • vismaz 4 praktisko nodarbību dienas katrā no Latvijas reģioniem;
 • tiešsaistes lekcijas mācību satura padziļinātai izpratnei;
 • dalībnieku savstarpējas pieredzes apmaiņas, tikšanās, diskusijas, viedokļu apmaiņas ar citiem dalībniekiem, praktiķiem un ekspertiem.

DA plānots uzņemt 200 dalībniekus. Jau šobrīd pieteikušies vairāk kā 150 dalībnieki. Mācības ir bez maksas. Tās notiks no 2023. gada janvāra līdz jūnijam. Katram akadēmijas absolventam tiks izsniegta apliecība par mācību programmas apgūšanu.

Kā pieteikties?

Līdz 8. janvārim aizpildot pieteikuma formu ŠEIT.

Vairāk par Demokrātijas akadēmiju lūdzam skatīt ŠEIT.

Demokrātijas akadēmiju īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu, Zemgales NVO centru, kā arī sadarbības partneriem NVO un valsts pārvaldē. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Mazākumtautību NVO Zemgalē pieejams finansējums vairāk kā 10 000 EUR apmērā

Aicinām Zemgales un Sēlijas nacionālo kultūru organizācijas pieteikties savas darbības attīstības nepieciešamajam atbalstam, kā arī aktīvi iesaistīties kultūras pasākumu plānošanā, piedalīties apmācībās, kopīgu materiālu izstrādē un pētījumā organizāciju vajadzību apzināšanai.

Ar šo atbalsta programmu Zemgales NVO Centrs vēlas spēcināt Zemgales un Sēlijas mazākumtautību organizācijas, izcelt sasniegumus, ļaut jēgpilni pilnveidoties un motivēt savstarpēji aktīvi sadarboties, lai vairotu kopīgus ieguvumus!

Zemgales – Sēlijas reģiona mazākumtautības organizācijām ir pieejams sekojošs atbalsts:

 • finansējums materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, sk. tehniskais aprīkojums, noma, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegāde, info lapas vai mājas lapas izveide, u.c. izmaksas (līdz 630 EUR biedrībai);
 • finansējums mazākumtautību kultūras pasākuma, t.sk., piemērām, meistarklašu organizēšanai dažādām mērķauditorijām un apmācības – digitālo prasmju apguve, projektu vadība, valodu kursi u.c. (līdz 850 EUR biedrībai).

Papildus visām organizācijām, kuras vēlas iegūt atbalstu ir jāiesaistās:

 • Mazākumtautību nevalstisko organizāciju biedru aptaujā un tematiskās fokusgrupu diskusijās, organizāciju vajadzību apzināšanai, aktivitāšu turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei;
 • Materiālu un izdevumu par mazākumtautību organizācijām izveide.

Ideju īstenošanas laiks ir no 2023. gada 23. janvāra līdz 30. jūnijam.

Prioritāri tiks atbalstītas biedrības, kuras:

 • plāno vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu informāciju par savas biedrības darbību;
 • projekta īstenošanas ietvaros plāno jēgpilnu sadarbību ar citām ārpus savas darbības pilsētas/novada mazākumtautību NVO;
 • pasākumu plānošanā un organizēšanā iesaistīs jauniešus.

Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023. gada 16. janvārim tiešsaistes formā ŠEIT.

Konkursa nolikums un informācija ŠEIT.

 

atbalsts-zemgales-un-selijas-mazakumtautibu-organizacijam.jpg

 

Aktivitāte tiek organizēta biedrības “Zemgales NVO centrs” projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Zemgales reģionā”, 2022. – 2023. gada ietvaros.