18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Pieteikšanās 2019.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam (2.kārta)

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVOPieteikšanās 2019.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam (2.kārta)
Pieteikšanās 2019.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam (2.kārta)

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu „Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts” 2019.gadam (2.kārta). Konkursa mērķis sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

Pamatojoties uz nolikumu “Jelgavas pilsētas Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.15/4),

 

Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:

1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;

2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei     (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;

3. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;

4. sociālo programmu īstenošanai;

5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

 

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:

  1. nekustamā īpašuma iegādei;
  2. politisko programmu īstenošanai.

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, 131.kab. līdz 2019.gada 18.oktobrim plkst.14.00 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.

 

 Uz aploksnes jānorāda:

  1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
  2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.
  • Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2019.gada 18.oktobri.
  • Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15.novembrim.
  • Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.

Projekta pieteikuma vadlīnijas

 

Pieteikumu sagatavo saskaņā ar sekojošām vadlīnijām:

 

1. Programma, kurai iesniedz projektu: “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.

 

2. Ziņas par iesniedzēju:

2.1. organizācijas nosaukums;

2.2. organizācijas juridiskā adrese;

2.3. organizācijas kontaktinformācija;

2.4. organizācijas rekvizīti;

2.5. organizācijas vadītāja (ar tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi) vārds, uzvārds, amats;

2.6. organizācijas pilnvarotās personas (projekta vadītāja) vārds, uzvārds.

 

  1. 3.             Informācija par projektu:

3.1            Projekta nosaukums;

3.2            Projekta mērķis;

3.3            Projekta uzdevumi;

3.4            Projekta realizācijas laiks un kalendārais plāns;

3.5            Īss projekta pasākumu apraksts;

3.6            Projekta izdevumu tāme, kurā jābūt šādām sadaļām:

3.6.1. no fonda pieprasītais finansējums EUR;

3.6.2. iesniedzēja ieguldījums EUR;

3.6.2. pašfinansējums EUR (var būt brīvprātīgo darbs, telpu noma u.c.);

3.6.3. līdzfinansējums EUR (ja ir atbalsts no citiem sponsoriem);

3.7            Apraksts, kā organizācija novērtēs projekta rezultātu.

 

  1. 4.              Organizācijas vadītāja un organizācijas pilnvarotās personas (projekta vadītāja) paraksts, amats, datums.
  2. 5.              Pielikumos:

5.1.        projekta vadītāja un projekta realizētāju CV;

5.2.        rekomendācija;

5.3.        pilnvarotās personas pilnvara (ja projekta pieteikumu paraksta persona bez tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi);

5.4.        nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecība (ja finansējumu pieprasa organizācijas struktūrvienība).

 

Tāmes paraugs:

 
 
Untitled1.png
 

 

Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas, vai izmantojot veidlapu „Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv sadaļā „Pilsēta_Sabiedrība_NVO” (projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kab., Lielā ielā 11, Jelgavā).

 

Pieteikuma veidlapaNolikums

Kontaktpersona:

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv