Sociālā palīdzība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Nr.1-10/3.12/01.2022

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Nr.1-10/3.18/01.2022

Nr.1-10/3.19/01.2022

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

Nr.1-10/3.19/01.2022

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai

Nr.1-10/3.9/01.2022

Nr.1-10/3.19/01.2022

Pabalsts/atvieglojumi valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Nr.1-10/3.12/01.2022

Nr.1-10/3.16/01.2022

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

Nr.1-10/3.12/01.2022

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Nr.1-10/3.12/01.2022

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

Nr.1-10/3.12/01.2022

Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Nr.1-10/3.12/01.2022

Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

Nr.1-10/3.12/01.2022

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Nr.1-10/3.12/01.2022

Apbedīšanas pabalsts

Nr.1-10/3.12/01.2022

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē

Nr.1-10/3.12/01.2022

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Nr.1-10/3.12/01.2022

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Nr.1-10/3.12/01.2022

Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

Nr.1-10/3.12/01.2022

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

Nr.1-10/3.12/01.2022

Pabalsts apģērba iegādei audžuģimenē

Nr.1-10/3.12/01.2022

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētā

Nr.1-10/3.9/01.2022

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA