Sociālā palīdzība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Nr.1-10/3.12/03.2020

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

Nr.1-10/3.18/01.2020

Nr.1-10/3.19/06.2020

Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

Nr.1-10/3.19/06.2020

 Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai

Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts/atvieglojumi pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Nr.1-10/3.12/03.2020

Nr.1-10/3.16/06.2020

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

Nr.1-10/3.9/01.2020

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

Nr.1-10/3.12/03.2020

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Nr.1-10/3.12/03.2020

Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei

Nr.1-10/3.12/03.2020

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

Nr.1-10/3.12/03.2020

Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Nr.1-10/3.12/03.2020

Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

Nr.1-10/3.12/03.2020

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Nr.1-10/3.12/03.2020

Apbedīšanas pabalsts

Nr.1-10/3.12/03.2020

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē

Nr.1-10/3.12/03.2020

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Nr.1-10/3.12/03.2020

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Nr.1-10/3.12/03.2020

Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

Nr.1-10/3.12/03.2020

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

Nr.1-10/3.12/03.2020

Pabalsts apģērba iegādei audžuģimenē

Nr.1-10/3.12/03.2020

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavā

Nr.1-10/3.9/01.2020