Sociālā palīdzība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Nr.1-10/3.9/07.2021

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Nr.1-10/3.12/07.2021

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Nr.1-10/3.18/07.2021

Nr.1-10/3.19/07.2021

Nr.1-10/3.9/07.2021

Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

Nr.1-10/3.19/07.2021

Nr.1-10/3.9/07.2021

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Nr.1-10/3.9/07.2021

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai

Nr.1-10/3.9/07.2021

Nr.1-10/3.19/07.2021

Pabalsts/atvieglojumi valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Nr.1-10/3.12/07.2021

Nr.1-10/3.16/07.2021

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Nr.1-10/3.9/07.2021

Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

Nr.1-10/3.9/07.2021

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

Nr.1-10/3.12/07.2021

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Nr.1-10/3.12/07.2021

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

Nr.1-10/3.12/07.2021

Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Nr.1-10/3.12/07.2021

Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

Nr.1-10/3.12/07.2021

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Nr.1-10/3.12/07.2021

Apbedīšanas pabalsts

Nr.1-10/3.12/07.2021

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē

Nr.1-10/3.12/07.2021

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Nr.1-10/3.12/07.2021

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Nr.1-10/3.12/07.2021

Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

Nr.1-10/3.12/07.2021

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

Nr.1-10/3.12/07.2021

Pabalsts apģērba iegādei audžuģimenē

Nr.1-10/3.12/07.2021

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētā

Nr.1-10/3.9/07.2021