Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

 

16.11.2020.

 

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotā projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 10.novembra lēmumu Nr.2-26.3/8575 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotais projekts.

 

Detālplānojuma pilnveidotā projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 17.novembra neklātienes formā (attālināti) un pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, turpinot to klātienē ne mazāk kā divas nedēļas. Publiskās apspriešanas sanāksme ir plānota 14.decembrī pulksten 17 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, konferenču zālē. Informācijai par iespējamām sēdes norises datuma izmaiņām aicinām sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

 

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 17.11.2020 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Par iespējam ar detālplānojuma materiāliem iepazīties klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielā iela 11, Jelgavā, lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju izvietojums

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Pārskats par institūciju atzinumiem

 

 

15.10.2020.

 

Paziņojums par paredzētās darbības Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā".

 

Paredzēto darbību plānots īstenot: Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA "Fortum Latvia" teritorijā.

 

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

 

2020. gada 15. oktobra ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā" izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā, plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā līdzsadedzināšana. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

 

Ziņojumu sagatavoja: SIA "Enviroprojekts", Mazā Nometņu iela 31, LV 1002.

 

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 26. līdz 30.oktobrim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot pa e-pasta adresi liga@enviro.lv vai jautajumi@fortum.com. 2020. gada 28. oktobrī laika posmā no pulksten 17 līdz 19 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Saite uz videokonferenci tiks publicēta interneta vietnē www.fortum.lv.

 

Ar izstrādāto Ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā*, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā www.fortum.lv.

 

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus sūtīt līdz 2020. gada 17. novembrim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam - SIA "Fortum Latvia", adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63007055, vai elektroniski uz e-pastu: jautajumi@fortum.com.

Paziņojums publicēts laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" ceturtdien, 2020.gada 15.oktobrī  Nr. NR.40(682).

 

* Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti.