Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

06.06.2019.

 

Detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 30.maija lēmumu Nr.2-26.3/4765 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcija.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, adrese: Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.: 67860302.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 10.06.2019.-01.07.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.jūnijā plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar detālplānojuma redakciju no 10.06.2019.-01.07.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12240) un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 01.07.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Plānotās komunikācijas

Apbūves noteikumi

Pārskats par Detālplānojuma izstrādi

 

 

04.04.2019.

 

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr.3/3 tiek nodota publiskajai apspriešanai tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” redakcija.

 

Tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas- no 08.04.2019.-28.04.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.aprīlī plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar tematiskā plānojuma redakciju no 08.04.2019.-28.04.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 28.04.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv

 

Paskaidrojuma raksts

 Kartes:

Brīvas piekļuves objekti krastmalāsKrastu tipiĪpašumpiederība krastmalām pieguļošajās teritorijāsPiekļuve krastam pavasarīPiekļuve krastam vasarāŪdeņu teritorijas izmantošanaIerobežotas piekļuves objekti krastmalāsPerspektīvie publiskie objekti un attīstāmās teritorijasUpju aizsargjoslas

 

 

28.03.2019.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, kano 2019. gada 28. marta līdz 27. aprīlim notiks transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 250 “Par IVN procedūras piemērošanu” pieņemts 2015. gada 12. oktobrī, IVN programma izsniegta 2015. gada 30. oktobrī. Ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums’’ sagatavots 2019. gada martā.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 10. aprīlī plkst. 18:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielajā konferenču zālē, Svētes ielā 33, Jelgavā.

 

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā - Lielā iela 11, Jelgava,

131.kab. pirmdienās no 8:00 līdz 19:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.

 

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2019. gada 27. aprīlim var iesniegt:

 

1) Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, fakss: 67321049, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv );

 

2) Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, 131. kabinetā (Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pats: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv).

 

Ziņojuma kopsavilkumsZiņojumsPielikumiSanāksmes protokols

 

21.03.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Lietuvas šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršanas iecere zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 09000170368, blakus īpašumam Lietuvas šosejā 70, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 21.03.2019. līdz 04.04.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Lietuvas šosejas 70 plāns Aptaujas lapa

21.02.2019.

 

Detālplānojuma zemesgabalam 6.līnijā 18, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 15.februāra lēmumu Nr.2-35.1.2/175 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemesgabalam 6.līnijā 18, Jelgavā redakcija.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tālr.: 29269076.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 21.02.2019. līdz 14.03.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.februārī pulksten 16.30 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar detālplānojuma redakciju no 21.02.2019.līdz 14.03.2019. var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kab. pirmdienās no 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 14.03.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsInženierkomunikāciju plānsApbūves noteikumi

Arhīvs 2019

Arhīvs 2018