Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

 

19.10.2021.

 

Detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 66A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

4.līnija.jpg

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 7.oktobra lēmumu Nr.2-2-35.1.2/2914 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 66A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 20.oktobra līdz 17.novembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 2.novembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 20.10.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

04.10.2021.

 

Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam (3. redakcija) un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

 

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam

 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Zemgales plānošanas reģions, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 630 27549, mājaslapas adrese: www.zemgale.lv, e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv

 

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

 

Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa Zemgales plānošanas reģiona stratēģisks dokuments, kurš izstrādāts laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim. Plānošanas dokuments un Vides pārskats pieejams ŠEIT. 

 

No 2021. gada 12. oktobra līdz 2021. gada 18. oktobrim www.zemgale.lv būs pieejama plānošanas dokumenta un Vides pārskata videoprezentācija.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē 2021. gada 12. oktobrī pulksten 10. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot saiti, kura pirms sanāksmes tiks publicēta šādās vietnēs: www.zemgale.lv un https://environment.lv/lv/aktualitates

 

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektu Zemgales plānošanas reģionam pa pastu (adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001) vai elektroniskā formā uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv līdz 2021. gada 1. novembrim.

 

 

29.09.2021.

 

Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA "Gren Jelgava", vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Siltumenerģijas ražošana

35.95

38.86

+8.1%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

14.73

15.29

+3.8%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.68

1.68

0.0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.11

0.11

0.0%

Siltumenerģijas gala tarifs

52.47

55.94

+6.6%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA "Gren Jelgava" birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar "Gren Jelgava" telefoniski pa tālruni 63007055, vai rakstot pa e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA "Gren Jelgava" Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss: 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

15.09.2021.

 

Paziņojums par SIA "Laflora" iesnieguma par paredzēto darbību "Vēja elektrostaciju parka "Laflora" būvniecība" saņemšanu

 

Informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2021.gada 10.septembrī ir saņemts SIA "Laflora" iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību – "Vēja elektrostaciju parka "Laflora" būvniecība".

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Paredzētā darbība: SIA "Laflora" Jelgavas novada teritorijā plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku "Laflora". Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kāarī Vides pārraudzības valsts biroja 2021.gada 6.septembra atzinumā Nr.5-04/10 ietvertos nosacījumus, SIA "Laflora" plāno īstenot paredzētās darbības IV alternatīvu, kā arī elektropārvades līnijas izbūvi uz apakšstaciju Jelgavas pilsētas teritorijā, kas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir vērtēta kā Ie alternatīva. Lai gan vēja elektrostacijas parku ir paredzēts izbūvēt Jelgavas novada teritorijā, Vides pārraudzības valsts birojs ir noteicis, ka par paredzēto darbību akcepta lēmums ir jāpieņem arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai. 

 

 

06.08.2021.

 

Paziņojums par SIA "Laflora" plānotā vēja parka aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka "Laflora" būvniecība.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Ierosinātājs: SIA "Laflora", reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16.

 

Aktualizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 4.augustā.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".

 

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv un  www.laflora.lv .

 

 

06.05.2021.

 

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

 

Jelgavas pilsētas dome 2021. gada 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu "Par paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – akceptēšanu" (turpmāk – Lēmums), ar kuru akceptēta transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā. Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.5-04/2 un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

 

Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā, izveidojot pieslēgumus esošajām ielām. Tilts paredzēts autotransporta satiksmei, pa kuru atļauta arī gājēju pārvietošanās, kā arī velosipēdu kustība. Trases sākums – Lapskalna un Atmodas ielas krustojums, trases beigas – Kalnciema ceļa (autoceļš P99) un Loka maģistrāles krustojums.

 

Ministru kabinets 2019. gada 22. oktobrī izdeva rīkojumu Nr.526 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu", ar kuru atzīts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētā darbība ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas un pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī, ka transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvārī izdeva atzinumu Nr.5-04/2 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu paredzētajai darbībai – transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā. Atzinumā secināts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība ir izsvērusi risinājumus paredzētās darbības realizācijai un sagaidāmās ietekmes galvenajos ietekmes aspektos, tajā skaitā gaisa kvalitātes, trokšņa ietekmes, ietekmes uz "Natura 2000" teritoriju dabas liegumu "Lielupes palienes pļavas", ietekmes uz bioloģisko daudzveidību un ainavu aspektā.

 

Paredzētās darbības īstenošana pieļaujama risinājumā, kas rada apjoma ziņā mazāko ietekmi uz dabas vērtībām. Attiecīgi, pamatojoties uz Ziņojumu, izvēlētā paredzētās darbības alternatīva ir tilta konstrukciju 1. variants.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Tika saņemti iesniegumi kā no sabiedrības pārstāvjiem, tā organizācijām – priekšlikumi un iebildumi tika izteikti saistībā ar paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz dabas vērtībām, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, izmaiņām ainavā, iespējamām Lielupes hidroloģiskā režīma izmaiņām, paredzēto darbu organizāciju un iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem tilta augstumam.

 

Pārskats par saņemto iebildumu un priekšlikumu izvērtējumu un to, kā tie ņemti vērā, ietverts Ziņojuma 27. pielikumā "Sabiedriskās apspriešanas pārskats".

 

Transporta pārvada (tilta) pār Lielupi un Driksu izbūves negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai tiks īstenoti Ziņojumā paredzētie pasākumi un ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā noteiktie nosacījumi.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums publicēts ŠEIT. 

 

Ar Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.5/2 "Par paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – akceptēšanu" un Vides pārraudzības valsts biroja 15.01.2021. atzinumu (lēmuma pielikums Nr.1) "Atzinums Nr.5-04/2 par transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu" var iepazīties ŠEIT.

  

 

05.05.2021.

 

Paziņojums par SIA "Laflora" plānotā vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka "Laflora" būvniecība.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Ierosinātājs: SIA "Laflora", reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16.

 

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 28. aprīlī.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".

 

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā "aktualitātes" un interneta vietnes www.laflora.lv sadaļā "vēja parks".

 

 

19.04.2021.

 

Detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

4linija.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/2384 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 13. maijā pulksten 18. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21.04.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

Detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā projekta publiskā apspriešana  

 

Meldru cels 2.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-2-26.3/2562 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 13. maijā pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21.04.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

Detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana  

 

Kalnciema cels 120A.jpg

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/694 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 11. maijā pulksten 18. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21. gada 21. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

Detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā projekta publiskā apspriešana  

 

Bara cels 14.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/719 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 11. maijā pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

08.04.2021.

Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, 2021. gada 26. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.)

Sabiedrisko pakalpojumu
veids
Spēkā esošais tarifs, EUR/t
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs, EUR/t
(bez PVN)
Tarifa 
palielinājums/ samazinājums, (%)


Sadzīves

atkritumu apglabāšanas pakalpojums

 

65.48

 

72.91

 

11 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2021. 

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pakalpojuma veidojošo izmaksu izmaiņām, saimnieciskās darbības strukturālo reorganizāciju (mainās izmaksu attiecināšanas modelis).

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 12, iepriekš sazinoties ar SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" valdes locekli Alvilu Grīnfeldu pa tālruņa numuru 63007720 vai elektroniski pa e-pastu info@komunalie.lv .

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, pa faksu 63048961 vai e-pastu info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa numurs 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

24.03.2021.

 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

 

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas un Ozolnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027.gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

 

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šī gada oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakciju izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu plānots organizēt attālināti, kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizēs savas teritorijas iedzīvotājiem.

 

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • "KULTŪRA, TŪRISMS UN MARKETINGS" analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un marketinga aktivitātes;
 • "UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS" analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • "IZGLĪTĪBA UN SPORTS" analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • "SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA" plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • "KVALITATĪVA DZĪVES VIDE" analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • "VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA" noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību;
 • "ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA" izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, turpinās pieteikšanās dalībai tematiskajās darba grupās!

 

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam reģistrēties elektroniski ŠEIT. 

Plānotie tematisko darba grupu norises laiki:

 

KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS

26.04.2021. plkst. 17:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

28.04.2021. plkst. 17:00

SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

10.05.2021. plkst. 17:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

12.05.2021. plkst. 17:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

17.05.2021. plkst. 17:00

UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS

19.05.2021. plkst. 17:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

24.05.2021. plkst. 17:00

 

2. Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību iedzīvotāji reģistrējas elektroniski ŠEIT.  

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību kopēji organizēto tematisko darba grupu attālināto diskusiju laiki:

 

KULTŪRA

13.04.2021. plkst. 18:00

TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

15.04.2021. plkst. 18:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

20.04.2021. plkst. 18:00

SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA

22.04.2021. plkst. 18:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

27.04.2021. plkst. 18:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

29.04.2021. plkst. 18:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

06.05.2021. plkst. 18:00

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastiem attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

 

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka tiešsaistes tematisko darba grupu diskusijas tiek ierakstītas un video formātā tiks publicētas www.jelgava.lv

 

24.03.2021.

 

Detālplānojuma zemes gabalam 3.līnijā 22A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021.gada 9.marta lēmumu Nr.2-26.3/1205 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 3.līnijā 22A, Jelgavā projekts.

 

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 24.marta līdz 30.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 22.04.2021. plkst. 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 24.03.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Konsultācijas tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastā: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

12.03.2021.

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums" un Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvāra atzinuma Nr.5-04/2 iesniegšanu paredzētās darbības akceptēšanai.

 

Paredzētās darbības nosaukums: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv

 

Datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvārī izdeva atzinumu Nr. 5-04/2, kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu "Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums"  

 

Ierosinātāja  adrese, tālruņa numurs: 

Jelgavas pilsētas dome

adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001,

tālrunis: 63005569, 63005493,

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Ierosinātāja  tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: Ar ziņojumu var iepazīties ŠEIT

 

 

16.11.2020.

 

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotā projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 10.novembra lēmumu Nr.2-26.3/8575 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotais projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies līdz 2021.gada 26.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 19.04.2021. plkst. 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 17.11.2020 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Par iespējam ar detālplānojuma materiāliem iepazīties klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielā iela 11, Jelgavā, lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju izvietojums

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Pārskats par institūciju atzinumiem