Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

 

21.01.2021.

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka "Laflora"būvniecība

 

Ierosinātājs: SIA "Laflora", reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 4. jūnija lēmums Nr. 5-02/8.

 

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja parka "Laflora" būvniecība ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 2020. gada decembrī sagatavoja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".

 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16. Ne vēlāk, kā 2021. gada 22. janvārī tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta:

Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties attālinātajā sabiedriskajā apspriešanā, aicinām par interesējošiem jautājumiem, saistībā par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, sazināties pa tālruni: +371 26464472 vai e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lv, vejaparks@environment.lv.

 

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un tās ieraksts būs pieejams SIA "Laflora", SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", Jelgavas novada pašvaldības un Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs līdz 15. februārim.

 

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lv vai vejaparks@environment.lv.  Saņemtie jautājumi un atbildes uz jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 15. februārim, tiks publicēta SIA „Laflora” un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnēs, kā arī nosūtītas uz jautājuma uzdevēja e-pastu.

 

Sakarā ar to, ka sabiedriskās apspriešanas process notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu no 14. janvāra var iepazīties attālināti:

1)      Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv;

2)      Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmeķļa vietnē www.jelgava.lv;

3)      SIA "Laflora" tīmekļa vietnē www.laflora.lv;

4)      ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv .

 

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, kā arī saistībā ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, lūdzam sazināties ar ziņojuma izstrādātajiem pa tālruni +371 67242411.

 

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 15. februārim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 

Tiešās adreses uz augšupielādētajiem dokumentiem:

 

Pielikumi:

 

1. pielikums. Programma Nr. 5-03/9 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parka "Laflora" būvniecībai Jelgavas novada Līvbērzes pagastā 

2. pielikums. Trokšņa emisijas dati

3. pielikums. VA Civilās aviācijas aģentūra vēstule

4. pielikums. Vēja elektrostaciju aizsargjoslas

5. pielikums. Biotopu eksperta atzinums

6. pielikums. Ornitologa atzinums

7. pielikums. Sikspārņu eksperta atzinums

8. pielikums. Kultūrvēstures eksperta atzinums

9. pielikums. Ainavu arhitekta atzinums

10. pielikums. LVGMC izziņa

11. pielikums. Trokšņa aprēķinu rezultāti

12. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķina rezultāti

13. pielikums. Elektromagnētiskā starojuma novērtējums

14. pielikums. LVĢMC vēstule par radaru

15. pielikums. LGS vēstule

16. pielikums. Jelgavas novada domes vēstule

 

Elektroniskie pielikumi:

 

E.1. pielikums. Trokšņa modelēšanas ievades dati

E.2. pielikums. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti

E.3. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķinu rezultāti WindPro

E.4. pielikums. Zemas frekvences trokšņa aprēķini

 

 

18.12.2020.

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā" iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā.

 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rūpniecības iela 73A (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), Jelgava.

 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "Fortum Latvia" (reģistrācijas Nr. 40103854352) Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008.

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ievaros plānotas izmaiņas esošajā darbībā (2012.gada 4.decembra atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE12IA0005 ar grozījumiem), proti, kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, paredzot  no atkritumiem iegūtā kurināmā (turpmāk - NAIK) līdzsadedzināšanu. Plānots, ka, īstenojot paredzēto darbību, saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35 %, saražojot 460 GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Lai saražotu plānoto enerģijas daudzumu, sadedzināšanas iekārtā paredzēts izmantot sekojošus kurināmā veidus – NAIK (~ 30 000 tonnas/gadā) biomasu (220 000 tonnas/gadā), kūdru (15000 tonnas/gadā), dabasgāzi (1100 tūkst.m3/gadā), dīzeļdegvielu (45 tonnas/gadā), paredzot, ka iespējama dažādu kurināmo veidu aizstāšana. Paredzētajai darbībai tiks izmantota jau uzstādītā sadedzināšanas iekārta.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā" 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

 

IVN ziņojums "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā" izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

 

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA "Enviroprojekts", Mazā Nometņu iela 31, LV-1002, tālr. 29262049, liga@enviro.lv.

 

Ar IVN ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: www.fortum.lv

 

 

16.11.2020.

 

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotā projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 10.novembra lēmumu Nr.2-26.3/8575 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotais projekts.

 

Detālplānojuma pilnveidotā projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 17.novembra neklātienes formā (attālināti) un pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, turpinot to klātienē ne mazāk kā divas nedēļas. Publiskās apspriešanas sanāksme ir plānota 15.februārī pulksten 17 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, konferenču zālē. Informācijai par iespējamām sēdes norises datuma izmaiņām aicinām sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

 

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 17.11.2020 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Par iespējam ar detālplānojuma materiāliem iepazīties klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielā iela 11, Jelgavā, lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju izvietojums

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Pārskats par institūciju atzinumiem

 

 

15.10.2020.

 

Paziņojums par paredzētās darbības Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā".

 

Paredzēto darbību plānots īstenot: Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA "Fortum Latvia" teritorijā.

 

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

 

2020. gada 15. oktobra ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums "Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā" izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā, plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā līdzsadedzināšana. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

 

Ziņojumu sagatavoja: SIA "Enviroprojekts", Mazā Nometņu iela 31, LV 1002.

 

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 26. līdz 30.oktobrim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot pa e-pasta adresi liga@enviro.lv vai jautajumi@fortum.com. 2020. gada 28. oktobrī laika posmā no pulksten 17 līdz 19 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Saite uz videokonferenci tiks publicēta interneta vietnē www.fortum.lv.

 

Ar izstrādāto Ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā*, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā www.fortum.lv.

 

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus sūtīt līdz 2020. gada 17. novembrim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam - SIA "Fortum Latvia", adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63007055, vai elektroniski uz e-pastu: jautajumi@fortum.com.

Paziņojums publicēts laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" ceturtdien, 2020.gada 15.oktobrī  Nr. NR.40(682).

 

* Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti.