Māja un vide

Pakalpojums

Veidlapa

Dzīvesvietas deklarēšana

Veidlapa 8-68

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Veidlapa 8-25

E-veidlapa 8-25

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Iesniegums brīvā formā klātienē

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšana

Veidlapa 5-4

E-veidlapa 5-4

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību saņemšana

Veidlapa 5-3

E-veidlapa 5-3

Izziņa pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai

Veidlapa 5-5

E-veidlapa 5-5

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Zemes nomas līguma noslēgšana

Veidlapa 8-54

E-veidlapa 8-54

Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Veidlapa 3-3

E-veidlapa 3-3

Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Zemes vienību apvienošana

Veidlapa 3-13

E-veidlapa 3-13

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Veidlapa 4-13

E-veidlapa 4-13

Materiālu novietošanas atļauja

PIL Forma Nr.4-5

Rakšanas darbu atļauja

PIL 5-2

Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Veidlapa 4-23

E-veidlapa 4-23

Tehnisko noteikumu izsniegšana

PIL 4-11

Būvniecības ieceres akceptēšana

Veidlapa 4-12

E-veidlapa 4-12

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

PIL 4-7

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Veidlapa 4-5

E-veidlapa 4-5

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Veidlapa 4-9

E-veidlapa 4-9

Atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

PIL 4-12

Būvju pieņemšana ekspluatācijā

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529

Ģeodēzisko uzmērījumu (izpētes) saskaņošana

Veidlapa 4-35

E-veidlapa 4-35

Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nekustamajam īpašumam

Veidlapa 3-2

E-veidlapa 3-2

Veidlapa 3-19

E-veidlapa 3-19

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Veidlapa 3-5

E-veidlapa 3-5

Detālplānojuma apstiprināšana

Veidlapa 3-21

E-veidlapa 3-21

Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana

Telefoniski (8787)

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Telefoniski (8787, 8550)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

www.ldc.gov.lv

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Veidlapa 2-14

E-veidlapa 2-14

Asenizatoru reģistrēšana

Veidlapa 8-89
E-veidlapa 8-89

Veidlapa 8-90

E-veidlapa 8-90

 

Cita informācija