Māja un vide

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums

Veidlapa

Dzīvesvietas deklarēšana

Veidlapa 8-68

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Veidlapa 8-25

E-veidlapa 8-25

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Iesniegums brīvā formā klātienē

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana

Veidlapa 5-4

E-veidlapa 5-4

Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai 

Veidlapa 3-15

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana

Veidlapa 5-3

E-veidlapa 5-3

Izziņas pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai izsniegšana

Veidlapa 5-5

E-veidlapa 5-5

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Zemes nomas līguma noslēgšana

Veidlapa 8-54

E-veidlapa 8-54

Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Veidlapa 3-3

E-veidlapa 3-3

Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Zemes vienību apvienošana

Veidlapa 3-13

E-veidlapa 3-13

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Veidlapa 4-13

E-veidlapa 4-13

Materiālu novietošanas atļaujas izsniegšana

PIL 3-7

Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana

PIL 3-6

Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts

PIL 3-14

Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Veidlapa 4-23

E-veidlapa 4-23

Tehnisko noteikumu izsniegšana

PIL 3-2

Būvasu nospraušanas akta saskaņošana E-veidlapa 4-7
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana

E-veidlapa 4-8

Būvniecības ieceres akceptēšana

e-pakalpojums BIS

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

 e-pakalpojums BIS

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Veidlapa 4-5

E-veidlapa 4-5

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Veidlapa 4-9

E-veidlapa 4-9

Atzinuma par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

PIL 3-4

Būvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana

 

Veidlapa 4-11

 

E-veidlapa 4-11

e-pakalpojums BIS

Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana

E-veidlapa 4-35

Zemes ierīcības projekta izstrādāšana

Veidlapa 3-2

E-veidlapa 3-2

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Veidlapa 3-19

E-veidlapa 3-19

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Veidlapa 3-5

E-veidlapa 3-5

Detālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšana

Veidlapa 3-20

E-veidlapa 3-20

 

Detālplānojuma apstiprināšana

Veidlapa 3-21

E-veidlapa 3-21

Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana

Telefoniski (8787)

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Telefoniski (8787, 8550)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

www.ldc.gov.lv

Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

www.dks.jelgava.lv

Veidlapa 2-14

E-veidlapa 2-14

 

Asenizatoru reģistrēšana

Veidlapa 8-89
E-veidlapa 8-89

Veidlapa 8-90

E-veidlapa 8-90

 

Cita informācija