Māja un vide

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Dzīvesvietas deklarēšana

Veidlapa 8-68

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Veidlapa 8-25

E-veidlapa 8-25

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Iesniegums brīvā formā klātienē

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšana

Veidlapa 5-4

E-veidlapa 5-4

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību saņemšana

Veidlapa 5-3

E-veidlapa 5-3

Izziņa pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai

Veidlapa 5-5

E-veidlapa 5-5

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Zemes nomas līguma noslēgšana

Veidlapa 8-54

E-veidlapa 8-54

Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Veidlapa 3-3

E-veidlapa 3-3

Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski

Zemes vienību apvienošana

Veidlapa 3-13

E-veidlapa 3-13

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Veidlapa 4-13

E-veidlapa 4-13

Materiālu novietošanas atļauja

PIL 3-7

Rakšanas darbu atļauja

PIL 3-6

Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Veidlapa 4-23

E-veidlapa 4-23

Tehnisko noteikumu izsniegšana

PIL 3-2

Būvasu nospraušanas akta saskaņošana E-veidlapa 4-7
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana

E-veidlapa 4-8

Būvniecības ieceres akceptēšana

e-pakalpojums BIS

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

PIL 3-3

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Veidlapa 4-5

E-veidlapa 4-5

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Veidlapa 4-9

E-veidlapa 4-9

Atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

PIL 3-4

Būvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana

 

Veidlapa 4-11

 

E-veidlapa 4-11

e-pakalpojums BIS

Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana

E-veidlapa 4-35

Zemes ierīcības projekta izstrādāšana

Veidlapa 3-2

E-veidlapa 3-2

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Veidlapa 3-19

E-veidlapa 3-19

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Veidlapa 3-5

E-veidlapa 3-5

Detālplānojuma apstiprināšana

Veidlapa 3-21

E-veidlapa 3-21

Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana

Telefoniski (8787)

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Telefoniski (8787, 8550)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

www.ldc.gov.lv

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Veidlapa 2-14

E-veidlapa 2-14

www.dks.jelgava.lv

Asenizatoru reģistrēšana

Veidlapa 8-89
E-veidlapa 8-89

Veidlapa 8-90

E-veidlapa 8-90

 

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA

Cita informācija